ဓာတ္ပုံေတြကေျပာတဲ့ အုိဘားမား နဲ႔ ထရမ့္ သမၼတက်မ္းက်ိန္ပြဲ ႏွစ္ခု (ဓာတ္ပုံ)

January 22, 2017

ဓာတ္ပုံေတြကေျပာတဲ့ အုိဘားမား နဲ႔ ထရမ့္ သမၼတက်မ္းက်ိန္ပြဲ ႏွစ္ခု (ဓာတ္ပုံ)

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အိုဘားမားရဲ႕ သမၼတအျဖစ္ တရားဝင္ တာဝန္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲနဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ထရမ့္ရဲ႕ သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ပံုေတြကို ဘီဘီစီသတင္းမွာ ယွဥ္ျပထားတာပါ။ ပံု ၁- ေနရွင္နယ္ ေမာလ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အုိဘားမားရဲ႕ သမၼတက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲကို ေထာက္ခံသူေတြ တက္ေရာက္ပံုနဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ထရမ့္ပ္ရဲ႕ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိပြဲေတြကို ေထာက္ခံသူေတြက တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ပံုေတြကို ယွဥ္ျပထားၿပီး ပံုေတြအရ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အိုဘားမား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိပြဲမွာ လူမ်ားစြာ ေတြ႕ရၿပီး ထရမ့္က်ိန္ဆုိတဲ့ ၂၀၁၇ မွာေတာ့ လူအနည္းငယ္ပဲ ေတြ႔ရတာပါ။ [caption id="attachment_185340" align="aligncenter" width="622"]၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အုိဘားမား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိပြဲ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အုိဘားမား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိပြဲ[/caption] [caption id="attachment_185341" align="aligncenter" width="622"]၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ က်င္းသစၥာက်ိန္ဆုိပြဲ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ က်င္းသစၥာက်ိန္ဆုိပြဲ[/caption] ပံု -၂ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ တရားဝင္ သမၼတ တာဝန္ လႊဲအပ္ပြဲက်င္းပတဲ့ အေဆာက္အဦ ကပ္ပီတုိလ္က ထြက္ခြာလာတဲ့ သမၼတ အိုဘားမားနဲ႔ မီရွဲလ္အိုဘားမားတို႔ရဲ႕ တက္ႂကြရႊင္လန္းတဲ့ပုံနဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ သမၼတအသစ္ ထရမ့္ပ္ရဲ႕ တရားဝင္ သမၼတ တာဝန္ လႊဲအပ္ပြဲက်င္းပပြဲ တက္ေရာက္လာတဲ့ အိုဘားမားနဲ႔ မီရွဲလ္ရဲ႕ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနပံုရတ့ဲပံုပါ။ [caption id="attachment_185342" align="aligncenter" width="622"]၂၀၀၉ တရားဝင္ သမၼတ တာဝန္ လႊဲအပ္ပြဲက်င္းပတဲ့ အေဆာက္အဦေရွ႕ျမင္ကြင္း ၂၀၀၉ တရားဝင္ သမၼတ တာဝန္ လႊဲအပ္ပြဲက်င္းပတဲ့ အေဆာက္အဦေရွ႕ျမင္ကြင္း[/caption] [caption id="attachment_185343" align="aligncenter" width="622"]၂၀၁၇ တရားဝင္ သမၼတ တာဝန္ လႊဲအပ္ပြဲက်င္းပတဲ့ အေဆာက္အဦေရွ႕ျမင္ကြင္း ၂၀၁၇ တရားဝင္ သမၼတ တာဝန္ လႊဲအပ္ပြဲက်င္းပတဲ့ အေဆာက္အဦေရွ႕ျမင္ကြင္း[/caption] ပံု ၃-က်မ္းက်ိန္ဆိုသည့္ ရုံးဌာန တက္ႂကြလန္းဆန္းတဲ့ဟန္နဲ႔ က်မ္းက်ိန္ဆုိေနတဲ့ သမၼတအိုဘားမားနဲ႕ တက္ေရာက္လာသူေတြရဲ႕ ဝမ္းေျမာက္ဟန္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကပံုနဲ႔ ထရမ့္ရဲ႕ သမၼတက်န္းက်ိန္ပြဲကို တက္လာၾကတဲ့ မိသားစုဝင္ေတြရဲ႕ စိတ္ရႈတ္ေထြးေနဟန္ ၂၀၁၇ ပံုကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပထားပါတယ္။ [caption id="attachment_185344" align="aligncenter" width="622"]တက္ႂကြလန္းဆန္းတဲ့ဟန္နဲ႔ က်မ္းက်ိန္ဆုိေနတဲ့ သမၼတအိုဘားမားနဲ႕ တက္ေရာက္လာသူေတြ (၂၀၀၉ ခုႏွစ္) တက္ႂကြလန္းဆန္းတဲ့ဟန္နဲ႔ က်မ္းက်ိန္ဆုိေနတဲ့ သမၼတအိုဘားမားနဲ႕ တက္ေရာက္လာသူေတြ (၂၀၀၉ ခုႏွစ္)[/caption] [caption id="attachment_185347" align="aligncenter" width="622"]ထရမ့္ရဲ႕ သမၼတက်န္းက်ိန္ပြဲကို တက္လာၾကတဲ့ မိသားစုဝင္ေတြရဲ႕ စိတ္ရႈတ္ေထြးေနဟန္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္) ထရမ့္ရဲ႕ သမၼတက်န္းက်ိန္ပြဲကို တက္လာၾကတဲ့ မိသားစုဝင္ေတြရဲ႕ စိတ္ရႈတ္ေထြးေနဟန္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္)[/caption] ပံု ၄- တရားဝင္ သမၼတ မိန္႔ခြန္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ သမၼတ အုိဘားမားရဲ႕ တရားဝင္သမၼတအျဖစ္ မိန္႔ခြန္းေျပာပြဲကို သိသာထင္ရွားစြာ ေထာက္ခံသူ လူမ်ားစြာ တက္ေရာက္လာပံုနဲ႔ ၂၀၁၇ သမၼတသစ္ ထရမ့္ရဲ႕မိန္႔ခြန္းေျပာပြဲကို တက္ေရာက္လာတဲ့ လူဦးေရကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ျပထားတဲ့ပံုေတြကို ေတြ႕ရမွာပါ။ [caption id="attachment_185348" align="aligncenter" width="622"]အုိဘားမားရဲ႕ တရားဝင္သမၼတအျဖစ္ မိန္႔ခြန္းေျပာပြဲ (၂၀၀၉) အုိဘားမားရဲ႕ တရားဝင္သမၼတအျဖစ္ မိန္႔ခြန္းေျပာပြဲ (၂၀၀၉)[/caption] [caption id="attachment_185349" align="aligncenter" width="622"]သမၼတသစ္ ထရမ့္ရဲ႕မိန္႔ခြန္းေျပာပြဲ (၂၀၁၇) သမၼတသစ္ ထရမ့္ရဲ႕မိန္႔ခြန္းေျပာပြဲ (၂၀၁၇)[/caption]    
5 years Ago
Up