ဒီမုိကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရး ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဘက္ေပါင္းစုံကူညီမည့္ ဆြီဒင္

April 29, 2016

ဒီမုိကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရး ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဘက္ေပါင္းစုံကူညီမည့္ ဆြီဒင္

ဆီြဒင္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုုင္ငံဆက္ဆံေရးမွာ ရွည္လ်ားတဲ့ သမိုုင္းရွိပါတယ္။ ပထမဆံုုး ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာ ဆီြဒင္သံအမတ္ကိုု ၁၉၅၅ ခုုႏွစ္ကတည္းက ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး နယူးေဒလီမွာ အေျခစိုုက္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ အလြန္ ႏွစ္ေတြကတည္းက ျမန္မာ့ဒီမိုုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈကိုု ဆီြဒင္က စတင္ကူညီခဲ့ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြက္ အကူညီေတြ တိုုးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ နယ္ပယ္ေတြ ပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။ ဆီြဒင္ရဲ႕ ႏိုုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးတဦးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံကိုု ပထမဦးဆံုုး လာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ရတာ အထူး၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ အခုုအခါ လူထုုေထာက္ခံမႈ အျပည့္ရွိတဲ့ အစိုုးရတရပ္ ရွိေနပါၿပီ။ အဲဒီအစိုုးရနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔ အတူလက္တြဲ လုုပ္ေဆာင္ဖိုု႔ က်မ အင္မတန္ စိတ္အားထက္သန္ေနပါတယ္။ က်မခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုုပ္ငန္းေတြကိုု လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုုၿပီး အစိုုးရသစ္ ရင္ဆိုုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ အေၾကာင္းကိုုလည္း သိရွိေအာင္ ေလ့လာသြားပါ့မယ္။ ဆီြဒင္နဲ႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံ အျပန္အလွန္ ေလ့လာသင္ယူႏိုုင္တဲ့ က႑အမ်ားအျပားရွိၿပီး ျမန္မာႏိုုင္ငံက ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လိုုတာေတြကိုု နားေထာင္ဖိုု႔ ဆီြဒင္ဘက္က အဆင္သင့္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူ႔စီမံခန္႔ခြဲေရးလိုု ကိစၥမ်ဳိး အပါအ၀င္ က်မတိုု႔ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳေတြကိုု မွ်ေ၀ဖိုု႔လည္း ဆႏၵရွိပါတယ္။ လက္ရွိ ဆီြဒင္အစိုုးရဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီ အပါအ၀င္ ေပၚလစီအားလံုုးရဲ႕ ဗဟိုုခ်က္မွာ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးနဲ႔ က်ားမတန္းတူ ညီမွ်ေရးမူကိုု ေရွ႕တန္းတင္ထားတဲ့ ကမၻာ့ပထမဆံုုးေသာ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး ဦးစားေပးအစိုုးရ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ဘာဆိုုလိုုခ်င္သလဲဆိုုေတာ့ ဆီြဒင္ကေန ျမန္မာႏိုုင္ငံကိုု ေပးအပ္မယ့္ အကူအညီေတြဟာ အမ်ဳိးသမီး လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရးနဲ႔ က်ားမ တန္းတူေရးေတြမွာ အထူးအာ႐ုံစိုုက္တယ္ဆိုုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တိတိပပေျပာရရင္ အမ်ဳိးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုုၿခံဳေရးကိစၥေတြမွာ ႏိုုင္ငံတကာ အစီအစဥ္တရပ္ ျဖစ္လာေအာင္ က်မတိုု႔အေနနဲ႔ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥေတြဟာလည္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္နဲ႔ တိုုက္႐ုိက္သက္ဆိုုင္မႈ ရွိတယ္လိုု႔ က်မယံုုၾကည္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈမ်ဳိးေတြကသာ အဆံုုးသတ္၊ ေရရွည္ခံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ဳိး ျဖစ္တယ္ဆိုုတာ ႏိုုင္ငံမ်ားစြာက အေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔ ႏိုုင္ငံတကာ သုုေတသနျပဳမႈေတြက ျပသေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါ၀င္လာျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းစရာ ရွိလာမယ္လိုု႔ က်မ အခိုုင္အမာ ယံုုၾကည္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ က်မတိုု႔ရဲ႕ အကူအညီ ေနာက္တမ်ဳိးအေနနဲ႔ကေတာ့ မိခင္နဲ႔ ကေလးက်န္းမာေရး၊ မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္းဆိုုင္ရာ၊ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ က်န္းမာေရးနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြအတြက္ အကူအညီေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ႏိုုင္ငံေရးမွာ က႑မွာ က်ယ္ျပန္႔စြာ ပါ၀င္လာႏိုုင္ေရး အစီအစဥ္ေတြကိုုလည္း က်မတိုု႔ အကူအညီ ေပးေနပါတယ္။ ႏိုုင္ငံတကာေရးရာ ကိစၥရပ္ေတြမွာေတာ့ က်မတိုု႔အားလံုုး ဘံုုရင္ဆိုုင္ေနရတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ကမၻာလံုးဆိုုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြမွာ အစိုုးရသစ္နဲ႔အတူ က်မတိုု႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ဖိုု႔ ဆႏၵရွိပါတယ္။ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး ပန္းတိုင္မ်ား (Sustainable Development Goals) ေတြကိုု ဆီြဒင္ႏိုုင္ငံက အထူးေလးထားပါတယ္။ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြ အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစဖိုု႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံနဲ႔ ခိုုင္ခိုုင္မာမာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ဖိုု႔ လိုုလားပါတယ္။ ၂၀၃၀ မွာ ျပည့္မီဖိုု႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္ (Agenda 2030) အတြက္ က်မတိုု႔မွာ တူညီတဲ့ လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ရွိတယ္လိုု႔ က်မ ႐ုိးသားစြာ ယံုုၾကည္တယ္။ ေနာက္ဆံုုးအေနနဲ႔ မၾကာေသးမီကာလက ဒီမိုုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေျခလွမ္းေတြအတြက္ ျမန္မာျပည္သူေတြကိို ဂုုဏ္ျပဳေၾကာင္း က်မ ေျပာၾကားပါရေစ။ လူတိုင္းေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားတဲ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တည္ေထာင္ရန္အတြက္ အားလံုုးပါ၀င္ခြင့္ရွိေရး၊ တရားမွ်တမႈ၊ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္မႈႏွင့္ သာယာ၀ေျပာမႈတို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈေတြကိုု ဆီြဒင္ႏိုုင္ငံက အားေပးေထာက္ခံဖိုု႔ အသင့္ရွိေနပါတယ္။
6 years Ago
Up