ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း တည္ေဆာက္မည္ | DVB