ထက္ျမက္

June 11, 2018

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကား ယခုရက္ပိုင္း၊ လပိုင္းအတြင္းမွာပင္ က်င္းပၾကေပလိမ့္မည္။ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအဖို႔ကား စစ္ပြဲလည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ယခုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ ဆုိျခင္းထက္ အနီးစပ္ဆံုး ခန္႔မွန္း၍ ရေပသည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အႏိုင္အ႐ံႈး၊ မဲအခ်ိဳးအစားကို ၾကည့္ကာ ျပည္သူက လက္ရွိအစိုးရ ကိုယ္စားျပဳေသာ ပါတီႏွင့္ ယခင္အစိုးရဖြဲ႔ခဲ့ေသာ ပါတီ၊ အသစ္ဖြဲ႔လိုက္ေသာ ပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားပါတီ စသည္ စသည္မ်ားကို မည္မွ်အေလးထားၿပီး မည္မွ် မ်က္ကြယ္ျပဳသည္ ဆုိသည္ကို ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို ေပၚလြင္ႏုိင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၀ ပါတီစံု အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ပါဝင္ျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ခြဲထြက္ခဲ့ေသာသူမ်ားက ပါတီမ်ား ေထာင္ၾကသည္။ စစ္တပ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ယူဆေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို ဆန္႔က်င္ေသာသူမ်ားကလည္း ဝင္ၿပိဳင္ၾကသည္။ ပါတီမွ ခြဲထြက္ေသာသူမ်ားမွာ ၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ အန္အယ္လ္ဒီသေကၤတ ခေမာက္ကို ယူခဲ့ၾက၍ ျပည္သူက အန္အယ္လ္ဒီအဖြဲ႔ႏွင့္ေရာ စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ စစ္အစိုးရကို စက္ဆုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိုပါတီငယ္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ဝင္ၿပိဳင္သေရြ႕နီးပါး အေရြးခံခဲ့ၾကရေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေငြေၾကးအင္အား၊ လူအင္အား၊ အေတြ႔အႀကံဳ၊ အာဏာပိုင္တို႔၏ လူမသိေအာင္ေရာ၊ လူသိေအာင္ေရာ ေထာက္ခံအားေပးမႈတို႔ေၾကာင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အႏိုင္ရကာ အစိုးရ ဖြဲ႔ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က 'ဒီမိုကေရစီ' ဆိုေသာ ေဝါဟာရကို စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ အသံုးအႏႈန္းအျဖစ္ ဆန္႔က်င္ခဲ့သူမ်ားသည္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေပၚလာေသာအခါ ဒီမိုကေရစီဆိုေသာ ေဝါဟာရကို ႏႈတ္ဖ်ားကမခ်ဘဲ ဒီမိုကေရစီ သူရဲေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာၾကေလေတာ့သည္။ လူထုသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ႀကိဳက္သည္၊ မႀကိဳက္သည္ထက္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ား၊ စစ္အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မဲမရေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲကို တက္တက္ႂကြႂကြ ထည့္ဝင္ျခင္း မျပဳၾကေပ။ သို႔ေသာ္လည္း မဲမထည့္လွ်င္ ဘာျဖစ္မလဲဆိုသည့္ သို႔ေလာသို႔ေလာ သံသယမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ဆႏၵခံယူပြဲကဲ့သို႔ပင္ ယခုလည္း အင္အားအေကာင္းဆံုး မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသာ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုလက္မခံေရး မူျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီ ဝင္မၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေသာအခါတြင္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ထိုမူကို အန္အယ္လ္ဒီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာင္းပစ္လိုက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု လက္ခံေရးမူ ျဖစ္လာေလသည္။ ထို ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လစ္လပ္ေသာ မဲဆႏၵနယ္ ၄၄ ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ အန္အယ္လ္ဒီကိုယ္စားလွယ္ ၄၃ ေနရာ မဲအမ်ားဆံုးႏွင့္ အႏိုင္ရရွိသြားခဲ့ေလေတာ့သည္။ ထိုအခါ မဲလိမ္ျခင္း၊ မဲခိုးျခင္း ျပႆနာမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား မၾကားရဘဲ ႀကိဳတင္မဲ ျပႆနာသာ ၾကားရၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဟု ဆိုႏိုင္သျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီသည္ မဲဆႏၵနယ္တိုင္း၌ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာေၾကာင့္ လူထုက ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ အားေပးမဲထည့္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Land Slide Victory ျဖစ္ကာ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရဖြဲ႔လာႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေတြ႔အႀကံဳအရ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လူထု၏ သေဘာထားကို အထိုက္အေလ်ာက္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္ဟု ေယဘုယ် ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္၏။ သို႔ေသာ္လည္း လံုးဝဥသံုကား ေကာက္ခ်က္ခ်၍ မရႏိုင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ပိုင္းအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လူထုဆႏၵအရ အန္အယ္လ္ဒီကို မဲအထည့္နည္းသည့္ အေျခအေနကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရေလသည္။ အထူးသျဖင့္ လူထုသည္ အာဏာရလာေသာ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရအေပၚ အားထားယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ ထိုအေျခအေနမွာ အျဖစ္မွန္ႏွင့္ လက္ေတြ႔က်ေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီအေနျဖင့္ နားလည္ဖို႔ လိုလာပါသည္။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို လိုလိုလားလား ရွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္တပ္ႏွင့္သာ သင့္ျမတ္ေရး၊ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဘဝင္မက်ၾကေပ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို လိုလိုလားလားရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ၾကေလသည္။ ထို႔အတူ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အဖိႏွိပ္ခံ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမွလည္း ႐ုန္းထြက္ခ်င္ၾကသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ဖိႏွိပ္ခဲ့ေသာ ယႏၲရားေအာက္မွလည္း လြတ္ေျမာက္ခ်င္ၾကသည္။ စင္စစ္ ထုိယႏၲရားမွာ ကိုလိုနီေခတ္၊ ဖဆပလေခတ္၊ စစ္အစိုးရေခတ္က ယႏၲရား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္ခ်င္ၾကေလသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား၊ အထက္ဖား ေအာက္ဖိ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား စသည္တို႔ကို မျမင္ခ်င္ မေတြ႔ခ်င္ မခံခ်င္ၾကေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရသည္ ထိုယႏၲရားေဟာင္းျဖင့္ပင္ ခရီးဆက္ခဲ့၏။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အသံကုန္ ေအာ္ဟစ္ေနၾကေသာ္လည္း စစ္ပြဲမ်ားမွာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္ေပၚေနဆဲ၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ တုန္းကလို မိုင္းေထာင္ျခင္း၊ သံလမ္းမ်ားျဖတ္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အဖ်က္လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္လာၾကသည္။ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား မ်ားသထက္မ်ား၊ ေျပးသထက္ ေျပးေနရဆဲ၊ ထိုအေျခအေနမ်ားတြင္ မိမိတို႔ အားထားခဲ့ေသာ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္မရွိဟု ယူဆေနေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား၏ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေပၚ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ၿပီး အသက္မသြင္းခ်င္သလို ကတိစကားကို ထိေရာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္၊ ယႏၲရားအသစ္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ အန္အယ္လ္ဒီအေပၚလည္း အားကိုးအားထားျပဳမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာရေလသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ ၂၀၁၂ ကလည္း မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ျပည္သူသည္ ကတိစကားႏွင့္ လက္ေတြ႔ မကိုက္ညီမႈကို ဆန္႔က်င္လာၾကေတာ့သည္။ မဲထည့္ရမည္ဆိုလွ်င္ အန္အယ္လ္ဒီကိုသာ မဲထည့္ၾကမည္ဆိုေသာ္လည္း အန္အယ္လ္ဒီသည္ လက္ေတြ႔ အားနည္းလြန္းေသာေၾကာင့္ မဲမထည့္ဘဲ ေနရလွ်င္လည္း မဲမထည့္ၾကေတာ့ဟု ျပည္သူက လက္ေလ်ာ့ကာ အနီကတ္ျပဖို႔ စိတ္ကူးလာၾကေလသည္။ ထိုအေျခအေနကို ေလးေလးနက္နက္ သေဘာေပါက္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ယခုအခ်ိန္ကတည္းက ျပင္ဆင္ဖို႔၊ မိမိတို႔လုပ္ရပ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲဖို႔၊ ထိေရာက္ေသာ ယႏၲရားသစ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္လာေလသည္။ ျပည္သူေထာက္ခံမႈမရွိေသာ မည္သည့္ပါတီ၊ မည္သည့္အဖြဲ႔၊ မည္သည့္အင္အားမဆို အေႏွးႏွင့္အျမန္ က်ဆုံးၾကမည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ ယခု အန္အယ္လ္ဒီ အာဏာရၿပီး ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာအထိ ျပည္သူက တကယ္အားကိုးထိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ယံုၾကည္အားကိုးရဖို႔မွာ အားနည္းလာခဲ့ေပသည္။ အာဏာရပါတီကို အားထားဖို႔၊ အင္အားနည္းလာေသာ္လည္း အင္အားအႀကီးဆံုး အတိုက္အခံပါတီကိုမူ ျပည္သူက မိမိတို႔၏ေသြးႏွင့္ စေတးခဲ့ေသာ အေတြ႔အႀကံဳအရ လံုးဝ အားမထား မယံုၾကည္သည္မွာ အမွန္ပင္။ ထိုအေျခအေနကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက သက္ေသျပလိုက္ေပၿပီ။ ထိုအခါ ၾကားပါတီမ်ားကို အားထားထိုက္သလား၊ ယံုၾကည္ထိုက္သလားဟု ရွာေဖြၾကည့္ေသာ္လည္း အားထားထိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေပၚမလာေသးေပ။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္တခုလံုးသာ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ ေရာက္လာပါက ထိုက္သင့္သေလာက္သာ ထားႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုဝင္လာေသာသူမ်ားမွာမူ သူတို႔၏ႏိုင္ငံေရး သူတို႔ျဖတ္သန္းလာေသာ အေတြ႔အႀကံဳအရ ထိုက္သင့္သေလာက္ အားထား၍ မရႏိုင္ေပ။ တိုင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ႕မွာ ေလးစားယံုၾကည္ထိုက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ အားနည္းေနေသာေၾကာင့္ အာဏာအပ္ဖို႔ အေျခအေန မေပးႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီအဖို႔ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလို လူထုေထာက္ခံမႈ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ရႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မေျပာႏိုင္ေပ။ ထို႔အတူ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနႏွင့္လည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ အႏိုင္ရလိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္သင့္ေပ။ ျပည္သူသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို စစ္တပ္ပါတီအျဖစ္သာ ယံုၾကည္ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ အေငြ႔အသက္ အားနည္းလွသည္ဟု ယူဆၾကေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ အႏိုင္ရႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ထို႔အတူ တတိယအင္အားစု ပါတီမ်ားလည္း ယခု သူတို႔ျဖတ္သန္းေနေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားအရ ျပည္သူ၏ေထာက္ခံမႈကို ရရွိဖို႔ မလြယ္လွေပ။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေဒသမ်ားတြင္မူ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားသာ အႏိုင္ရႏိုင္ေခ် မ်ားေလသည္။ ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ားစု ဆက္လက္အႏိုင္ရ႐ွိမည့္ ပါတီမွာမူ အန္အယ္လ္ဒီပါတီသာျဖစ္ေၾကာင္း အေထြအထူး ေျပာေနစရာ မလိုေပ။ သို႔ေသာ္ ၂ ႏွစ္တာ ကာလ အန္အယ္လ္ဒီ၏ အားနည္းခ်က္၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၊ လူထုအေပၚ မ်က္ကြယ္ျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ကလို၊ ၂၀၁၅ ကလို ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ မဲရႏိုင္ဖို႔ကား မလြယ္လွေပ။ ထိုကဲ့သို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား မဲမရလွ်င္ ၂၀၂၀ အတြက္ စဥ္းစားစရာ၊ ရင္ေလးစရာ အနာဂတ္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာမည္ကို အေလးအနက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္လာေပၿပီ။ ထက္ျမက္
4 years Ago

May 29, 2018

ရဲေဘာ္လွတင္ေအာင္ (၅)

ကုိလွတင္ေအာင္က က်ေနာ့္ပခုံးကုိ တုိက္လုိက္ၿပီးေနာက္- “ေဟ့ေကာင္၊ မင္း မေသေတာ့ဘူးကြ။ မင္း အလံလႊမ္းစရာလည္း မလုိေတာ့ဘူး။ ကုိကုိလြင္က်ေတာ့ သူ႔သားကုိ။ သူတုိ႔ ဘာလုပ္လုိ႔ရမွာလဲ” ဟု က်ေနာ့္နားကပ္ကာ တုိးတုိးေလးေျပာပါသည္။ က်ေနာ့္အတြက္ သူ စုိးရိမ္ေသာက ျဖစ္ေန၏။ ယခုမွ အပူလုံး က်သြားပုံရသည္။ သူ႔ေျပာဆုိခ်က္မ်ားမွာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အမ်ားဆုံးႏွင့္ က်ဳိးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈ ရွိေနသျဖင့္ က်ေနာ္ကလည္း ေခါင္းတညိတ္ညိတ္ျဖင့္ နားေထာင္လာ၏။ မီးသၿဂဳႋဟ္စက္ေရွ႕တြင္ အသုဘပုိ႔သူမ်ားေရာ သယ္လာေသာ အေခါင္းႀကီးပါ ေရာက္ရွိလာေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔တုိးတက္ေရးပါတီ၏ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္လည္း ျဖစ္၊ ေထာင္မွ မၾကာခင္က ပူပူေႏြးေႏြး လြတ္ေျမာက္လာေသာ ကုိျမင့္ဦးသစ္က ဦးခင္ေမာင္ျမင့္အား ေနာက္ဆုံး ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ အေလးျပဳရန္ သူ႔အသံေအာႀကီးျဖင့္ ေအာ္ေျပာလုိက္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း သူအမိန္႔ေပးမည္ကုိ ေစာင့္ၿပီး တန္းစီရပ္လုိက္ၾကပါသည္။ က်ေနာ့္ေဘးတြင္ ကုိလွတင္ေအာင္၊ သခင္ခင္ေအာင္ႏွင့္ တျခားရဲေဘာ္မ်ား တန္းစီေနၾကၿပီး ကုိျမင့္ဦးသစ္က ၂ မိနစ္ အေလးျပဳရန္ အမိန္႔ေပးလုိက္သည္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ဦးညႊတ္လုိက္ၾကသည္။ ၂ မိနစ္ေလာက္ေနမွ ျပန္မတ္လုိက္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုိျမင့္ဦးသစ္က ေနၿမဲဟု မေအာ္ေသးေပ။ ထုိအခါ က်ေနာ္တုိ႔က အန္ကယ္ႀကီးဟု ခ်စ္စႏုိးေခၚေသာ သခင္ခင္ေအာင္က ဦးညႊတ္ေနရာမွေန- “ေဟ့ လွတင္ေအာင္၊ မေနၿမဲေသးဘူးလားကြ” ဟု ေမးလုိက္မွ အန္ကယ္ႀကီး ဦးညႊတ္ေနသည္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔လည္း သတိထားမိကာ ကုိလွတင္ေအာင္က “အန္ကယ္ႀကီး ေနၿမဲသြားၿပီ” ဟု ေျပာလုိက္ရာ သခင္ခင္ေအာင္လည္း ေခါင္းကုိမတ္လုိက္ကာ ကုိျမင့္ဦးသစ္ထံ မ်က္ေစာင္းခဲ၍ ၾကည့္လုိက္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ငုိအားထက္ ရယ္အားသန္ ထုိအျဖစ္ကုိ အၿမဲေျပာေလ့ရွိၾကသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေထာင္မွလြတ္ၿပီး အျပင္ေရာက္သည့္အခါ သူ႔ဝမ္းဗုိက္ ခဲြစိတ္သည့္အေၾကာင္း၊ ေဒါက္တာရဲျမင့္အေၾကာင္း၊ အျပည့္အစုံႏွင့္ အေသအခ်ာ ေျပာတတ္သျဖင့္ သူ႔ဝမ္းဗုိက္ခြဲရျခင္းကုိ လူကုိယ္တုိင္ သြားၾကည့္သလုိ ျမင္ေယာင္ေနမိသည္။ သူ မကြယ္လြန္မီ ေနာက္ဆုံး မွတ္မွတ္ရရအျဖစ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆက္တုိက္ ဗံုးခြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္ႏွစ္က ျဖစ္ေလသည္။ ထုိႏွစ္က ပုဇြန္ေတာင္ရွိ ကုန္သြယ္ေရး အေဆာက္အဦ၊ ရွစ္မုိင္မွ ဂ်န္းရွင္းအိပ္ခ်္၊ ေျမနီကုန္းမွ ဒဂုံစင္တာ စသည့္ေနရာမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ဆုိသလုိ ဗုံးမ်ား ေဖာက္ခြဲလုိက္၏။ လူေသဆုံးမႈလည္း မ်ားျပားခဲ့၏။ ထုိသုိ႔ ဗုံးမ်ားခြဲၿပီး ညေနပုိင္းတြင္ ကုိလွတင္ေအာင္ကုိ ေထာက္လွမ္းေရးက လာေရာက္ေမးျမန္းခဲ့သလုိ သူႏွင့္ ကပ္ရပ္ေနေသာ ကုိလွေရႊ (ေအာင္သာပီသုံးလုံး) ကုိလည္း လာေရာက္ေမးျမန္းခဲ့သည္ဟု က်ေနာ္ နယ္မွ ျပန္ေရာက္သည့္အခါ သိရွိရေလသည္။ က်ေနာ့္အိမ္မွလည္း ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား လာေရာက္ေမးျမန္းၾကရာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ရက္က ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕သုိ႔ ဆရာဒဂုန္တာရာ၏ ေမြးေန႔သုိ႔ သြားေရာက္သည္ဟု ေျပာရာ ျပန္သြားၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ က်ေနာ္ ျပန္ေရာက္ၿပီး ကုိလွတင္ေအာင္ဆီသုိ႔ သြားရာ ထုိမခံခ်င္စရာ၊ ေဒါသထြက္စရာေကာင္းေသာ ထုိေမးျမန္းမႈအေၾကာင္းကုိ “လွတင္ေအာင္ မင္း ဘယ္လုိေျဖခဲ့သလဲကြ။ ဒါက ငါတုိ႔ကုိ သက္သက္သိကၡာခ်တာပဲ။ အၾကမ္းဖက္ ဗံုးခြဲတဲ့အလုပ္ ငါတုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ခဲ့ဘူး ဆုိတာ မသိဘူးလား။ ဘယ္လုိ ေထာက္လွမ္းေရးလဲ။ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းကုိေတာင္ မသိဘဲ ေတြ႔တဲ့သူဖမ္း၊ ေတြ႔တဲ့လူ စစ္ ဆုိေတာ့ ေတာ္ေတာ္ညံ့တဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးလုိ႔ ေျပာရမွာေပါ့ကြ” “မင္းကလည္း ငါ့ကုိ ေဟာက္ဖုိ႔ပဲ သိတယ္။ ငါ ဘယ္ငုံ႔ခံလိမ့္မလဲကြာ။ ငါတုိ႔ရဲ႕မူ၊ ငါတုိ႔ရဲ႕ ေပၚလစီကုိ ရွင္းျပတယ္။ ငါတုိ႔ဟာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ မဟုတ္ဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြဆုိတာ ရွင္းျပခဲ့တယ္။ ဒီလုိေခၚစစ္တာ ငါတုိ႔ႏုိင္ငံေရးကုိ သိကၡာက်ေစတယ္လုိ႔ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွင္းျပခဲ့တာ။ ငါတုိ႔ဆန္႔က်င္တဲ့ အၾကမ္းဖက္ကိစၥကုိ။ ငါတုိ႔နဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ေမးျမန္းတယ္ဆုိတာ ဘယ္ေလာက္မခံခ်င္စရာ ေကာင္းလုိက္သလဲ။ ငါလည္း ေခါင္းငုံ႔မခံဘဲ ျပန္ေျပာ၊ ျပန္ေျဖတာေပါ့ကြာ” သူ ရွင္းျပသည္ကုိ က်ေနာ္ နားလည္ပါသည္။ သူ ခြန္းတုံ႔ျပန္မည္ကုိလည္း သံသယမဝင္ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔သည္ စနစ္ကုိသာ ေတာ္လွန္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒမွာ ျပဒါးတလမ္း၊ သံတလမ္း ျဖစ္ေနပါသည္။ က်ေနာ္မွာ ကံေကာင္း၍ အဖမ္းမခံရ၊ အေမးမခံခဲ့ရေပ။ ႏွစ္စဥ္ ေမ ၁၀ ရက္ေန႔တုိင္း က်င္းပေလ့ရွိေသာ ဆရာဒဂုန္တာရာ ေမြးေန႔သုိ႔ ၂ ရက္၊ ၃ ရက္ ႀကိဳသြားေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ က်ေနာ္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕၌ ေရာက္ရွိေနသည္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္စစ္ေထာက္လွမ္းေရးကုိ သူတုိ႔ေမးၿပီးသား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သခင္အုန္းျမင့္၊ ေလထီးဗုိလ္အုန္းေမာင္၊ သခင္သိန္းေမာင္၊ ဦးေမာင္ေမာင္ခင္၊ ဖ်ာပုံနီလုံဦး စေသာလူမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေလ့ ရွိေသာေၾကာင့္ ထုိပြဲမွာ က်ေနာ္ ဖ်က္ေလ့မရွိသလုိ သြားေရာက္ေနေသာေၾကာင့္လည္း အေမးမခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုိလွတင္ေအာင္ အသက္ရွင္စဥ္ ကာလတေလၽွာက္လုံး ရဲေဘာ္မ်ား၏ သာေရး၊ နာေရး၊ အစဥ္အလာရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား၏ သာေရး၊ နာေရးမ်ားသုိ႔ သြားေလ့ရွိ၏။ သူ၏လုပ္အားႏွင့္ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမွေန ရဲေဘာ္မ်ားကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ေပးကမ္းေလ့ရွိ၏။ အထူးသျဖင့္ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ရဲေဘာ္မ်ားကုိ ကူညီေလ့ရွိပါသည္။ ဘယ္ေန႔ ဘယ္သြားေတာ့မည္ဆုိလၽွင္ သူက ႀကိဳ၍လာေျပာတတ္သည္။ ထုိစဥ္က လက္ကုိင္ဖုန္းလည္း မကုိင္ႏုိင္။ လက္ကုိင္ဖုန္းေခတ္လည္း မတြင္က်ယ္သျဖင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီး သတင္းဖလွယ္ၾက၏။ တပတ္တခါ က်ေနာ္သည္ ကုိလွတင္ေအာင္ႏွင့္ ကုိလွေရႊထံ သြားကာ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ထုိင္ၿပီး စကားေျပာျဖစ္ၾကသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ၿဖိဳဖ်က္ေရးအတြက္လည္း အၿမဲႏွလုံးသြင္းထားတတ္သျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီအေပၚ အေလးေပး ေထာက္ခံပါသည္။ စေနေန႔တုိင္း တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တရားပြဲသုိ႔လည္း သူသည္ မပ်က္မကြက္ သြားေရာက္နားေထာင္တတ္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သူက ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံေလသည္။ ထုိအခ်ိန္က ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားတုိင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သူ႔လုိပင္ သေဘာထားခဲ့၊ ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိယုံၾကည္ခ်က္မ်ား မည္မၽွမွန္ကန္ၿပီး သမုိင္းတြင္ မည္သုိ႔ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚမလဲ ဆုိသည္ကုိကား သမုိင္းကုိ ျဖတ္သန္းသူတုိင္း ကုိယ့္ဘာသာ ေရြး၍ အေျဖေပးၾကေပမည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ သမုိင္းကုိ လိမ္ညာ၍ မရႏုိင္သလုိ သမုိင္းကုိ ျပင္၍လည္း မရႏုိင္ေပ။ သမုိင္းျဖစ္ေပၚမႈသည္ အတားအဆီး ဆူးေျငာင့္ခလုတ္မ်ားကို အပိတ္အဆုိ႔မခံဘဲ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚသြားမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သမုိင္းကုိ လိမ္ညာမရသလုိ သမုိင္းသည္ အမွန္တရားကုိသာ သယ္ေဆာင္သြားေပမည္။ မိမိျဖတ္သန္းေနေသာ အခ်ိန္ကာလ အားလုံးကုိ သမုိင္းက မွတ္တမ္းတင္သြားေပမည္။ သမုိင္းဘီးသည္ အမွန္တရားမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ပုံမွန္လည္ပတ္လ်က္ရွိသည္ကုိ သံသယျဖစ္စရာမလုိ။ သမုိင္းကုိ ဖန္တီးရွင္အျဖစ္ မွတ္ယူခဲ့ေသာ ဧကရာဇ္မ်ား၊ စစ္ဘုရင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံးမွာ ယခုအခါတြင္ သမုိင္း၏ မွတ္ေက်ာက္ကုိ တင္ခံခဲ့ရေပၿပီ။ ကုိလွတင္ေအာင္သည္ သမုိင္းကုိဖန္တီးေသာ ျပည္သူမ်ားထဲ တဦးအပါအဝင္ ျဖစ္သလုိ ေတာ္လွန္ေရးသမားတေယာက္အျဖစ္လည္း သူ႔အေၾကာင္းကုိ သမုိင္းက မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ သူ၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္၊ သူ၏ အေကာင္း၊ အဆုိး၊ သူ၏ စြန္႔လႊတ္မႈ စသည္တုိ႔မွာ က်ေနာ္တုိ႔ သူ႔ကုိ ယခုအခ်ိန္ထိ ဂုဏ္ျပဳေနရျခင္း၊ အမွတ္တရ လြမ္းဆြတ္ေနရျခင္း၊ သူ႔ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကုိ အမွတ္တရ ေရးသားေနရျခင္းတုိ႔က သူ႔သမုိင္း ဘယ္လုိရွိခဲ့သလဲ ဆုိသည္ကုိ အကဲျဖတ္၍ ရေပသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ကုိလွတင္ေအာင္မွာ ကင္ဆာေရာဂါ၏ ဖိစီးမႈကုိခံရၿပီး သူ၏ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္မ်ားကုိ ပင္ပန္းခက္ခဲစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရပါသည္။ သူခင္မင္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ သူ႔ေရာဂါကၽြမ္းေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း သူ နားလည္သည္။ ေသျခင္းတရားကုိလည္း မလႊဲမေရွာင္သာ ရင္ဆုိင္ရေတာ့မည္ကုိလည္း သေဘာေပါက္ေသာေၾကာင့္ ရဲရဲရင့္ရင့္ပင္ ရင္ဆုိင္သြားခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္ခဲ့သလုိ သူယုံၾကည္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေကဒါတဦးလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပုဒ္မျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခဲ့သလုိ ကုိကုိးကၽြန္းအက်ဥ္းေထာင္တြင္လည္း ႏုိင္ငံေရးပုဒ္မျဖင့္ပင္ ၇ ႏွစ္ အက်ဥ္းက်ခဲ့သည္။ ေထာင္မွလြတ္ၿပီးေနာက္ မၾကာခဏ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး ေမးျမန္းခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ ပုဒ္မ ၁၀(က) ျဖင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ယုံၾကည္မႈအတြက္ အသက္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ေသာ ေလးစားဖုိ႔ေကာင္းသည့္ ရဲေဘာ္တဦးအျဖစ္ သူ႔ကုိ ယခုလုိ ဂုဏ္ျပဳ ေရးသားလုိက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထက္ျမက္
4 years Ago
More News
Up