တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အဖမ္းအဆီးမ်ားေနသျဖင့္ ျမန္မာလုပ္သား အမ်ားအျပား ေနရပ္ျပန္ | DVB