တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

February 10, 2017

အေမရိကန္ရိွ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စံခိ်န္တင္၊ သို႔ေသာ္ ေရွ႕တြင္ အတားအဆီးမ်ား ရိွလာႏိုင္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရိွ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္ စုုစုေပါင္း တန္ဘိုးထက္ ၃ ဆရိွသည့္ ေဒၚလာ ၄၅ ဘီလီယံအထိ ေရာက္ရိွခဲ့သည္။ ရည္မွန္းထားေသာ M&A (ကုမၸဏီမ်ားပူးေပါင္းျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ လဲႊေျပာင္းျခင္း) လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္စီးပြားေရးေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကို စီးပြားေရးစန္းထဦးမည့္ ႏွစ္တႏွစ္အျဖစ္ရႈျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအဖို႔ ေကာင္းေသာႀကိဳဆိုမႈ ျဖစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ “တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို အေမရိကန္အစိုးရအရာရိွေတြက အထူးဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း တ႐ုတ္နဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို အာရံုစိုက္ဖို႔ တိုက္တြန္းေနတဲ့ အမတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရိွေနတယ္။”ဟု က႐ုိလ္အၾကံေပးအဖဲြ႔ လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ဒန္နီယယ္ ႐ုိ႕စ္ဆင္သယ္က ဆိုသည္။ ႐ုိစ့္ဆင္သယ္မွာ ယခင္က အိုဘားမားအစိုးရအဖဲြ႔အတြက္ သမၼတကိုေရာ အမိ်ဳးသားလံုျခံဳေရးအႀကံေပးမ်ားကိုပါ အႀကံေပးတာဝန္ယူခဲ့သူျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္ကာလအတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရိွ တိုးတက္လာေနေသာ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက သံုးသပ္စစ္ေဆးသည့္ အႀကိမ္ေပါင္းမွာလည္း တိုးမ်ားလာခ့ဲသည္။ အဆိုပါေကာ္မတီ (CFIUS committee on Foreign Investment in the United States ) မွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက အမိ်ဳးသား လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို သံုးသပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု အဖဲြ႔အစည္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တခိ်န္လံုးျမင့္တက္လာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းစီးပြားေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ မ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ အရင္းအႏွီးစီးထြက္မႈမွာ ျမင့္တက္ခဲ့ သည္။ ႐ုိဒီယမ္အုပ္စု သုေတသနအဖဲြ႔၏ အစီရင္ခံစာအရ တ႐ုတ္အရင္းအႏွီးမ်ား ထြက္ေျပးရာတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အမ်ားဆံုးအက်ိဳးအျမတ္ရခဲ့သူဟု ဆိုေလသည္။ “အေမရိကန္စီးပြားေရးအတြင္း တ႐ုတ္တိုက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ ယခုခိ်န္ အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၁၀၀ အထိရိွလာသည္” ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ပစ္မွတ္ထားေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းအမိ်ဳးအစား မ်ားမွာလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းတိုးမ်ားလာသည္။ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းႏွင့္ ဟုိတယ္ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ၏ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွသည္။ ကုမၸဏီမ်ားပူးေပါင္းျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈလဲႊေျပာင္းျခင္းနည္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဂရင္းဖီးလ္ပေရာဂ်က္ေခၚ မူလကဘာမ်ွ မရိွသည့္ နယ္ေျမေပၚတြင္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား စတင္တည္ေထာင္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မူလလည္ပတ္ေနၿပီးသား ကုမၸဏီကို ဝယ္ယူၿပီးလုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္းယွဥ္ပါက အဆိုပါ ဂရင္းဖီးလ္ပေရာဂ်က္မ်ားမွာ ပမာဏအားျဖင့္ ေသးငယ္ၾကသည္။ လုပ္ငန္းလဲႊေျပာင္းေရာင္းခ်မႈမ်ား၏ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမ်ားမွာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထက္ ပိုမိုလြန္ကဲသည္။ အကယ္၍ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား အေျပာင္းအလဲ မရိွပါက အေမရိကန္ရိွ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ယခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္ႀကီးထြားလာေပလိမ့္မည္။ “အေမရိကန္၏ တိုးတက္ႏိုင္ေျခရိွမႈအလားအလာမွာ ဥေရာပႏွင့္အျခားဖံြ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ တန္ဖိုးႏွင့္ယွဥ္သည့္ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္တက္ လာႏိုင္ေျခရိွမႈကလည္း အေမရိကန္အက္ဆက္မ်ားကို တ႐ုတ္တို႔ တိုး၍ဝယ္ယူလာေစသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းတရပ္ျဖစ္သည္” ဟု ႐ုိဒီယမ္ အစီရင္ခံစာကဆိုေလသည္။ ထုိ႔အျပင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၂၁ ဘီလ်ံေဒၚလာတန္ဖိုးရိွသည့္ M&A (ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ လဲႊေျပာင္းျခင္း) အေရာင္းအဝယ္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရိွေနၿပီး စုစုေပါင္းတန္ဖိုးအားျဖင့္ ၇ ဘီလ်ံေဒၚလာ တန္ဖိုးရိွသည့္ ဂရင္းဖီးလ္ ပေရာဂ်က္မ်ားမွာလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆုိေလသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းႏွင့္ အေမရိကန္၏ ႏိုင္ငံေရး မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားက M&A (ကုမၸဏီမ်ားပူးေပါင္းျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈလဲႊေျပာင္းျခင္း) အေရာင္းအဝယ္စန္းပြင့္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ မၾကာေသးခင္က ပီကင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား သြားေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ကိစၥကို ပိုမိုခက္ခဲေအာင္လုပ္လိုက္ျခင္းမွာ အရင္းအႏွီးစီးထြက္မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ျဖစ္ဖို႔ မ်ားေလသည္။ ထုိ႔အျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း အမိ်ဳးသားလံုျခံဳေရး ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္သည့္အတြက္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရေရာ ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ားအရပါ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာေနသည္။ ထရမ့္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွ CFIUS အမိ်ဳးသားလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအေပၚတြင္ အေရြးေကာက္ခံအေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ သမၼတအိုဘားမားထက္ ပိုမို၍ တင္းတင္းမာမာ ရပ္တည္သြားလိမ့္မည္ ဟု အမ်ားက ေမ်ွာ္လင့္ထားၾကသည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ တံခါးဖြင့္ထားျခင္းက အေမရိကန္အစိုးရ၏အဓိက ေပၚလစီတရပ္အျဖစ္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ခန္႔ ရိွေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ “ကာတာလက္ထက္မွစ၍ သမၼတတိုင္းက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ုိက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ(FDI)အတြက္ တံခါးဖြင့္ထားသည့္ ေပၚလစီကို အတည္ျပဳေၾကာင္း တရားဝင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေလ့ရိွခဲ့သည္။ လာမည့္ သမၼတကလည္း ဤေပၚလစီကိုပင္ ဆက္လက္စြဲကိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ရန္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရိွသည္”ဟု ကြန္ဗင္တန္ႏွင့္ ဘာလင္း LLP ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႔က သူတို႔၏ ဘေလာ့တြင္ ေရးသားထားသည္။ ထို႔အျပင္ ထရမ့္အစိုးရအေနျဖင့္ CFIUS (committee on Foreign Investment in the United States) ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕မည္လား သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးသံုးသပ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္မည္လား ဆိုသည္ကို မွန္းဆေျပာဆိုရန္ ယခုအခိ်န္မွာ ေစာလြန္းေနေသးသည္ဟု ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႔က ဆိုသည္။ CFIUS မွာ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ “ႏိုင္ငံျခားလဲႊေျပာင္း ေရာင္းခ်မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမိ်ဳးသားလံုုျခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္ေျခရွိမႈမ်ားအား သံုးသပ္စစ္ေဆးသည့္” အင္တာ-ေအဂ်င္စီ (ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ေအဂ်င္စီမ်ားပူးေပါင္း) ေကာ္မတီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္လိုအပ္ေသာ က႑မ်ားလည္း ရိွေနသည္။ ဥပမာ CFIUS က စစ္ေဆးသံုးသပ္ႏိုင္သည့္ လဲႊေျပာင္းေရာင္းခ်မႈမ်ား၏ နယ္ပယ္အဝန္းအဝိုင္းကို ထရမ့္အစိုးရက တိုးခ်ဲ႕လာႏိုင္သည္ဟု ႐ုိ႕စ္ဆင္သယ္ကဆိုသည္။ “CFIUS က အခုေလာေလာဆယ္ ဂရင္းဖီးလ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို စစ္ေဆးသံုးသပ္ပိုင္ခြင့္ မရိွေသးပါဘူး။ ကုမၸဏီတခုဟာ အေမရိကန္ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ငန္းသစ္တခုကို စတင္ႏိုင္ၿပီး အျခားကုမၸဏီကလူေတြကို ငွာရမ္းအသံုးျပဳႏိုင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီ ေထာက္ပံ့့မႈ ေပးမယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း အေမရိကန္ကုမၸဏီတခုအျဖစ္တည္ေထာင္၊ ေနာက္ေတာ့ အေမရိကန္အစိုးရအတြက္ အထိခိုက္မခံႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္လာတယ္” ဟု သူကေျပာေလသည္။ ထုို႔ျပင္ CFIUSတြင္ - အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ (သို႔မဟုတ္) အေမရိကန္ပိုင္လက္ခဲြ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ မရိွေခ်။ CFIUS ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ သမၼတကသာလ်ွင္ အဆိုပါအေရာင္းအဝယ္ကိစၥမ်ိဳးကို တားဆီးပိုင္ခြင့္ ရွိေလသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက သမၼတအုိဘားမားသည္ ဂ်ာမနီ၏ Aixtron ကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီက ဝယ္ယူမႈကို တားဆီးခဲ့ဖူးသည္။ အဆိုပါ Axitron ကုမၸဏီမွာ တပိုင္းလ်ွပ္ကူးပစၥည္း (semiconductor) ထုတ္လုပ္ေထာက္ပံ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။ Axitron ကုမၸဏီတြင္ အေမရိကန္၏ လက္ခဲြကုမၸဏီတခုရိွသျဖင့္ အဆိုပါ ကုမၸဏီႏွစ္ခု (တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ ဂ်ာမန္ကုမၸဏီ) ေပါင္းစည္းျခင္းက အေမရိကန္ အမိ်ဳးသားလံုျခံဳေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ရိွသည္ဟု CFIUS က သံုးသပ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ထရမ့္အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ CFIUS ၏ စစ္ေဆးသံုးသပ္ခ်က္မတိုင္မီ အဆိုပါကိစၥတြင္ မွားယြင္းသံုးသပ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားရိွမႈမွအပ ျပန္လည္ဖြင့္ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ႐ုိ႕စ္ဆင္သယ္က ဆုိသည္။ CFIUS တြင္ တရားေရးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးဌာန၊ စြမ္းအင္ဌာန၊ ျပည္တြင္းလံုုျခံဳေရးဌာနမ်ား အပါအဝင္ အေမရိကန္အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ ေအဂ်င္စီိိ ၁၆ ခုတုိ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေကာ္မတီတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး ေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား အာဏာခိ်န္ခြင္လ်ွာ မ်ွေျခရွိသည္ဟု ဆုိရပါမည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ ယခုေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ သမၼတသစ္၏ တာဝန္ေပးခန္႔အပ္မႈမ်ားက အမိ်ဳးသားလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျငင္းအခံုျဖစ္မႈမ်ားကို ပိုိုမိုၾကားလာရဖြယ္ ရွိၿပီး စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ FDI ( ႏိုင္ငံျခား တုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ) ကို တံခါးဖြင့္ ေပးလုိသည့္ဘက္မွ အသံမ်ားတိမ္သြားေစႏိုင္သည္ဟု ႐ုိဆင္သယ္က ဆိုပါသည္။ “တကယ္လို႔ ထရမ့္က ေအဂ်င္စီလက္ေထာက္အတြင္းဝန္ေနရာမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားလဲႊေျပာင္း ေရာင္းခ်မႈမ်ားအေပၚ ပိုမိုသံသယႀကီးသူေတြကို ခန္႔ထားခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့၊ အဲဒီ ခိ်န္ခြင္လ်ွာက အမိ်ဳးသားလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ဘက္ကုိေရြ႕သြားႏိုင္ပါတယ္။” ရဲထြန္း (သီေပါ) Epoch Times တြင္ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ Emel Akan ၏ Chinese Set Record for US Investments, but Face More Resistance Ahead ကိုဆီေလ်ာ္ေအာင္ဘာသာ ျပန္ဆုိပါသည္။
4 years Ago
Up