တြင္းထြက္သယံဇာတေပးေဆာင္ခြန္

January 8, 2016

တြင္းထြက္သယံဇာတေပးေဆာင္ခြန္ႏွင့္ အစိုးရဌာန ရရွိေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၀ နီးပါး ကြာဟ

ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ တူးေဖာ္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ တြင္းထြက္သယံဇာတ ကုမၸဏီေတြက ေပးေဆာင္ေနတဲ႔ အခြန္အခေတြနဲ႔ အစုိးရဌာနက ရရွိေငြဟာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၀ နီးပါးကြာဟေနတယ္လုိ႔ EITI အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ကုမၸဏီ ၁၃ ခု၊ ေက်ာက္မ်က္ ကုမၸဏီ ၃၀ နဲ႔ အျခားသတၱဳ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၄ ခုတုိ႔က ေပးေဆာင္တဲ႔ အခြန္အခေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာက္ခံရရွိမႈ ရွိမရွိကုိ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးခဲ႔ တဲ့အခါ အခုုကြာဟမႈကိုု ေတြ ့ခဲ့တာပါ။ အစီရင္ခံစာထဲမွာ အစိုးရရဲ့ အဓိက ၀င္ေငြ ျဖစ္တဲ့ ေရနံနဲ႔ ဓာတ္ေငြ ကုမၸဏီ ၁၃ ခု ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ ၃၀ နဲ႔ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီ ၁၁ ခုႏွစ္တို႔နဲ႔ ဆုိင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သတၱဳတြင္း၊ စြမ္းအင္၊ ဘ႑ာေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာ္ ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ရဲ ႔အခ်က္အလက္ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာဟာ ၂၀၁၄ ဇူလုိင္လမွာ EITI အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
7 years Ago
Up