တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ရပ္ရန္ ရွမ္း ၂၇ ဖြဲ႔ ေတာင္းဆို | DVB