တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

June 14, 2017

တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားခန္႔အပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတခန္႔အပ္ဖုိ႔အဆိုျပဳထားတဲ့  တရားသူႀကီးေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဒီေန႔ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ သမၼတက အဆိုျပဳတင္ျပထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ၄ ဦးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ၂ ဦးကို ကန္႔ကြက္လုိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ရွိရင္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းဖုိ႔ေၾကညာထားေပမယ့္ ကန္႔ကြက္သူမရွိတဲ့အတြက္ အခုလို အတည္ျပဳ လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ၄ ဦးနဲ႔ ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ၂ ဦးရဲ႕အမည္စာရင္းကို ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ  တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီကေန႔ အတည္ျပဳေပးလိုက္တာပါ။ အဆိုျပဳတင္ျပတဲ့ တရားသူႀကီးေလးဦးမွာ ဦးျမဟန္၊ ဦးမ်ဳိးတင့္၊ ဦးစိုးႏုိင္၊ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္ တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ၂ ဦးကေတာ့  ဦးျမင့္ႏုိင္၊ ဦးသန္းေဌး တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago

June 9, 2017

တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္ရန္ သမၼတက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ ခန္႔ဖို႔  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လႊတ္ေတာ္ကို  အမည္စာရင္းေပးပုိ႔လိုက္ပါတယ္။ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက အဆုိျပဳတင္ျပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ၄ ဦးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၂ ဦးရဲ႕ အမည္စာရင္းကို တင္ျပခဲ့တာပါ။ သမၼတက အဆိုျပဳတင္ျပတဲ့ တရားသူႀကီး ၄ ဦးမွာ ဦးျမဟန္၊ ဦးမ်ဳိးတင့္၊ ဦးစိုးႏုိင္၊ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၂ ဦးရဲ႕ အမည္စာရင္းမွာ ဦးျမင့္ႏုိင္၊ ဦးသန္းေဌးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတက အဆိုျပဳတင္ျပထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ၄ ဦးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၂ ဦးကို ကန္႔ကြက္လုိတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ရွိရင္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းဖုိ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳတာကို ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up