တရားမ၀င္ ၀င္ရာက္လာသည့္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏိုင္ငံသား ၁၇ ဦးကို ျပန္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ | DVB