တပ္မေတာ္အေပၚေငြေၾကးႏွင့္ တျခားအေထာက္အပံ့အားလံုး ျဖတ္ေတာက္ရန္ ကုလတိုက္တြန္း | DVB