တပ္မေတာ္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဦးခိုင္မ်ိဳးထြန္း ေထာင္  ၁ႏွစ္ခြဲ ခ်မွတ္ခံရ | DVB