တပ္မေတာ္ကို ပါဝါေလ်ွာ့

June 23, 2015

ပုဒ္မ ၄၃၆ ကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကို ပါဝါေလ်ွာ့

ဒီေန႔ ဆက္ၿပီး ေဝဖန္ေဆြးေႏြးလိုတာကေတာ့ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔ တင္ျပထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းထဲက အမွတ္စဥ္ ၅ ပါ။ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) နဲ႔ (ခ) ကို ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ၄၃၆ (က) ျပင္ဆင္ခ်က္မွာ ဆိုထားတာကို အတိုခ်ဳပ္ၿပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခ်ိဳ႕ေသာ အေရးႀကီး ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခြင့္ရိွတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက သေဘာတူလက္ခံၿပီး ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပဲြ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့အခါ ဆႏၵမဲ ေပးသူအားလံုးရဲ႕ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေထာက္ခံဆႏၵမဲရရိွဖုိ႔ လိုအပ္တယ္ ဆိုတာနဲ႔ ၄၃၆ (ခ) ျပင္ဆင္ခ်က္ကေတာ့ အဲဒီ အေရးႀကီးျပ႒ာန္းခ်က္ေတြမွအပ က်န္ေသာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရိွတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အားလံုးရဲ႕ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံရင္ ျပင္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆုိထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပင္ဆင္ခ်က္က မူလျပ႒ာန္းခ်က္ထက္ အမ်ားႀကီး တိုးတက္လာတဲ့သေဘာကို ေဆာင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ မူလျပ႒ာန္းထားခ်က္အရ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တရပ္ရပ္ကို ျပင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အားလံုးရဲ႕ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမွသာ ျပင္ႏုိ္င္မယ္လို႔ ဆုိထားတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲက ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အေရအတြက္ရိွတဲ့ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မေထာက္ခံရင္ ဘာမွလုပ္လို႔မရဘူးဆိုတဲ့ အေျဖထြက္ေနခဲ့တာပါ။ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာလည္း အေရြးေကာက္ခံေတြလို သီးျခားစီ လြတ္လပ္သူေတြ မဟုတ္ဘဲ ကာကြယ္ေရးဥိီးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ထားခံရသူေတြျဖစ္ၿပီး အမိန္႔ကို နာခံလုပ္ေဆာင္ရသူေတြလုိ႔ သိရိွထားေလေတာ့ ကာကြယ္ေရးဥိီးစီးခ်ဳပ္ သေဘာမတူရင္ ဘာကိုမွ ျပင္ဆင္လို႔မရဘူးဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ထြက္ေနပါတယ္။ မူလျပ႒ာန္းခ်က္မွာက အေရးႀကီးျပ႒ာန္းခ်က္ေတြအတြက္ဆုိရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အားလံုးရဲ႕ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံရမယ့္အျပင္ ျပည္သူလူထု ဆႏၵခံယူပြဲမွာလည္း ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွတဲ့သူ အားလံုးရဲ႕ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေထာက္ခံဆႏၵမဲရမွသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာလည္း ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွတဲ့သူ အားလံုးရဲ႕ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ဆုိတဲ့ မူလျပ႒ာန္းခ်က္ကို ဆႏၵမဲေပးသူအားလံုးရဲ႕ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္လို႔ ျပင္ေပးထားတာက ပိုမုိလြယ္ကူေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္တာျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုျပင္ဆင္ဖုိ႔ အဆုိျပဳထားတဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) နဲ႔ (ခ) ျပင္ဆင္ခ်က္သာ ေအာင္ျမင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေနာက္ပိုင္းကာလမွာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္တရပ္ရပ္ကို ျပင္ဆင္ခ်င္တဲ့အခါ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံျခင္း၊ မေထာက္ခံျခင္းအေပၚ တည္မွီမေနေတာ့ဘဲ အေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးရဲ႕ ၉၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ ေထာက္ခံခဲ့ရင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအဆုိျပဳခ်က္ကေတာ့ တိုးတက္တဲ့လကၡဏာတရပ္ျဖစ္လုိ႔ ႀကိဳဆုိသင့္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးမဲခဲြၾကတဲ့အခါမွာေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရဖုိ႔လည္း အင္မတန္ခက္ခဲမယ့္အေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္။ “ဒီျပင္ဆင္ခ်က္ကိုေတာ့ တပ္မေတာ္က သေဘာတူႏိုင္ေကာင္းရဲ႕” ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းပါ အခ်က္နံပါတ္ ၄ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီေန႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ ဒီျပင္ဆင္ခ်က္အပုိဒ္ဟာ အေရးေပၚကာလမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဥိီးစီးခ်ဳပ္ကုိ အာဏာလႊဲအပ္ ေဆာင္ရြက္ေစတဲ့ ပုဒ္မေတြထဲက ပုဒ္မ ၄၁၈ (ခ) ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီျပင္ဆင္ခ်က္မွာ ဆိုထားကေတာ့... “(ခ) ထုိသို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို လဲြႊအပ္ေဆာင္ရြက္ေစသည့္ ေန႔ရက္မွစ၍ ထူးျခားေသာ အေျခအေနကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ႁခြင္းခ်က္ျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားမွအပ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းဝင္မ်ား၊ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းဦးစီးအဖဲြ႔ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖဲြ႔ဝင္မ်ားအား တာဝန္မွ ရပ္စဲၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။” ဒီျပင္ဆင္ခ်က္မွာ ဘာထူးျခားလာတာရိွသလဲလို႔ မူလ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ ရွာဖတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့... “(ခ) ထုိသို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို လဲြႊအပ္ေဆာင္ရြက္ေစသည့္ ေန႔ရက္မွစ၍ ထူးျခားေသာ အေျခအေနကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ မည္သုိ႔ပင္ျပ႒ာန္းပါရိွေစကာမူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားမွအပ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းဝင္မ်ား၊ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းဦးစီးအဖဲြ႔ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖဲြ႔ဝင္မ်ားအား တာဝန္မွ ရပ္စဲၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။” အဲဒီလိုေရးထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ မူလျပ႒ာန္းခ်က္မွာပါတဲ့ “ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ မည္သုိ႔ပင္ျပ႒ာန္း ပါရိွေစကာမူ” ဆိုတဲ့ စကားစုအစား “ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ႁခြင္းခ်က္ျပဳ ၿပီး” ဆိုတဲ့ စကားစုကို အစားထုိးလုိက္တာပဲ ကြာပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ မူလျပဌာန္းခ်က္ပါ အသံုးအႏႈန္းက နည္းနည္း လူမိုက္ဆန္ဆန္ ေျပာဆိုတဲ့ပံု ေပါက္ပါတယ္။ “ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ဘယ္လိုဆုိဆိုကြာ ငါတို႔လုပ္ခ်င္တာလုပ္မယ္” ဆုိတဲ့ ေလသံမ်ဳိးေပါက္ေနၿပီး ေနာက္ျပင္ထားတဲ့ စကားစုကေတာ့ မူလအဓိပၸာယ္ မေျပာင္းလဲေစဘဲ ဥပေဒစကားဆန္ဆန္ လွလွပပ သံုးႏႈန္းထားတာပါ။ အဲဒီျပင္ဆင္ခ်က္ကေလးကိုေတာ့ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေထာက္ခံလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ စကားမစပ္ ေျပာရပါဦးမယ္။ မေန႔ညက က်ေနာ္တို႔ေနတဲ့ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဆီကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေပးပို႔တာပါဆုိၿပီး စာအိတ္တအိတ္စီ လိုက္ေဝပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာပါ “အေမြေကာင္းေကာင္းရခ်င္တယ္” ဆုိတဲ့ စာေရးသူ “ရန္ကင္း” ရဲ႕ ေဆာင္းပါးကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီေဆာင္းပါးရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ အခုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္ၿပီးေဆြးေႏြးၾကမယ့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ (မူၾကမ္း) ကို သေဘာမတူဘူးဆုိၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ထားတာပါ။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥကို ေျပာရင္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ (Right of Recall) ျပ႒ာန္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ၾကန္႔ၾကာေအာင္ လုပ္ေနတာကိုလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေထာက္ျပ ေဝဖန္ထားပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးတဲ့သူကလည္း အစိုးရအဖဲြ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးတပါးပါး ျဖစ္လိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ ထင္ေၾကးမ်ားလည္း လြန္ခဲ့တဲ့ တရက္ ႏွစ္ရက္ကတည္းက ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ အစိုးရဘက္ကေတာ့ ဒီဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ မူၾကမ္းကို လံုးဝ သေဘာတူပံုမရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမူၾကမ္းပါ ျပင္ဆင္ခ်က္အားလံုးကုိ (အထက္က က်ေနာ္ေျပာခဲ့တဲ့ အပိုဒ္ကုိေတာ့ ႁခြင္းခ်က္ျပဳၿပီး သကာလေပါ့ဗ်ာ) တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးက ဆန္႔က်င္မဲေပးၾကလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆရေၾကာင္းပါ။ ရဲထြန္း (မွတ္ခ်က္-ေဆာင္းပါးရွင္မွာ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးေနစဥ္ ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ သူ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ အပိုင္းလိုက္ ေရးသားထားသည္မ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)
6 years Ago
Up