တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသြားေရာက္ | DVB