တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား အတိုးႏႈန္းမပါ မူရင္းေပါက္ေစ်းအတိုင္းေရာင္းမည္ | DVB