တနသၤာရီျမစ္ေရတုိး၊ တာ႐ုိးက်ဳိးႏုိင္သျဖင့္ ေရထိန္းတံခါးဖြင့္ခ်မည္ဟု ေၾကညာ | DVB