တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို  Third Party ဖြဲ႔

December 11, 2018

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တတ္သိပညာရွင္မ်ားပါသည့္အဖြဲ႔  ဖြဲ႔စည္းစစ္ေဆးမည္

ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုးမွာ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီေတြကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး နယ္ပယ္အလုိက္ တတ္သိပညာရွင္ေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြပါတဲ့ တတိယအဖြဲ႔အစည္း(Third Party) ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းမွာ ျပန္ဖြဲ႔႔စည္းမယ္လို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ဒု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာကခ်င္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္က ဦးႏိုင္ကိုကိုေမးျမန္း တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီေတြကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး နယ္ပယ္အလုိက္တတ္သိပညာရွင္ေတြနဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာေတြပါတဲ့ Third Party ေတြကို တႏုိင္ငံလံုးမွာ ဖြဲ႔စည္းေပးဖုိ႔ ရွိမရွိ ေမးခြန္းကို အခုလို ျပန္လည္ေျဖဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ တတိယ အဖြဲ႔အစည္းကို ျပည္လည္ဖြဲ႔စည္းတဲ့အခါမွာ စနစ္တက် စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္၊ ဒီလို အစားထိုးဖြဲ႔စည္းေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြ ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိမွာ Construction Industry Development Board Law(CIDBL)ကို ေရးဆြဲၿပီး ျဖစ္လို႔ အတည္ျပဳၿပီးရင္ ၿမိဳ႕နယ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီေတြကုိ ဖ်က္သိမ္းမည္လို႔  ဆုိပါတယ္။ "CIDBLအတည္ျပဳၿပီးရင္ တႏုိင္ငံလံုးလုိက္နာ က်င့္သံုးႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ CIDBL ဗဟိုအဖြဲ႔သာမက တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အလုိက္ CIDBL ေတြကို ဖြဲ႔စည္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ CIDBL မွာ သက္ဆုိင္ရာက႑အလိုက္ Construction Management၊ Safety၊ Quality Control၊ Fire Protection & Inspection နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Inspection Teams ေတြထားရွိ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။"လို႔ ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ေမးခြန္းရွင္ ဦးႏိုင္ကိုကိုကေတာ့ လက္ရွိမွာ ပညာေရး က်န္းမာေရး ဌာနတို႔လို အင္ဂ်င္နီယာမရွိတဲ့ ဌာနေတြအေနနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးတင္ဒါေခၚယူရာမွာ ပံုစံဒီဇိုင္းေတြ ျပည့္ျပည့္စံုစံုမပါလို႔ ဒီဇိုင္းနဲ႔ ညီ မညီ စစ္ေဆးတဲ့အခါ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ အျငင္းပြားမႈေတြ ျဖစ္ပြားေနတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ေကာင္စီက အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ Third Party လို ပညာရွင္ေတြက တြက္ခ်က္မႈမ်ိဳးလုပ္ႏိုင္ရင္ ပိုၿပီး သင့္ေတာ္မယ္လို႔ ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ Third Party စနစ္ဆိုတာ လုပ္ငန္းရွင္က အစိုးရဌာနျဖစ္ေစ ပုဂၢလိကျဖစ္ေစ မိမိလုပ္ငန္း အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ရရွိေရး၊ ဘ႑ာေငြ ျပဳန္းတီးမႈ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျပင္ပ တတိယ အဖြဲ႔အစည္းတခုကို တန္ဖိုးေငြတရပ္နဲ႔ ကိုယ္စား တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံေစၿပီး ကန္ထ႐ုိက္ရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ စစ္ေဆး အာမခံေစတဲ့ စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီေတြကုိ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကဥကၠ႒၊ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမႉးက အတြင္းေရးမႉး၊ ၿမိဳ႕နယ္လမ္း ဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔၊ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းေတြက အင္ဂ်င္နီယာ တဦးစီကို အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ဖဲြ႔စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရဌာနေတြအေနနဲ႔ လူထုအတြက္လိုအပ္တဲ့ လမ္းတံတား၊ အေဆာက္အဦ၊ေရ၊ မီး၊ လွ်ပ္စစ္၊ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံတည္ေဆာက္ေရးေတြကို ကိုယ္တိုင္တြက္ခ်က္၊ ကိုယ္တိုင္စိစစ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္အရည္အေသြးစစ္ခဲ့ၾကတဲ့စနစ္ေၾကာင့္ အမ်ားစုဟာ အရည္အေသြးမျပည့္မီတာ၊ အဂတိလိုက္စားတာ ေတြျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔ ေမးခြန္းရွင္က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရွ႕ကေဆာက္၊ ေနာက္ကပ်က္မၾကာခဏ ျပဳျပင္ ရတာေတြေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္ေတြ ထပ္ေတာင္းရျခင္းစတဲ့ Conflict Of Interest ဆိုတဲ့ အဆိုးသံသရာလည္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေငြေတြ ေလလြင့္ခဲ့ရတယ္လို႔လည္း ဆုိပါတယ္။ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္တည္ေဆာက္ေရးအရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မွာ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ ၿမိဳ႕နယ္လမ္းတံတားတို႔က အင္ဂ်င္နီယာေတြက အဖြဲ႔၀င္ေတြအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ေတြဟာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အရည္အေသြးစစ္ေဆးတာ မလုပ္ႏိုင္ၾကဘဲ ရာခိုင္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ၿပီးၿပီလဲ ဆိုတာေလာက္ပဲ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ၾကတယ္လို႔ ေမးခြန္းရွင္က လႊတ္ေတာ္ထဲ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသြားပါတယ္။ သတင္း-ေရႊေအာင္/ေနၿဖဳိး၀င္း
3 years Ago

August 10, 2018

အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တဝက္ေက်ာ္သာ ၿပီးစီး

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အစုိးရ ဝန္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပဲ ၿပီးစီးေသးတယ္လို႔ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သိရပါတယ္။ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုမွာ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္နဲ႔ သေဘာထား မွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းတာမွာ အခုလို တည့္သြင္း ေျပာဆိုတာပါ။ ေကာ္မတီဒု ဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက “၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြေရာ စည္ပင္ေကာ္မတီေတြေရာ အားလံုး လုပ္ငန္းရပ္ေပါင္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ၅၂၀၀ ပဲ ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနအားလံုး ေပါင္းလုိက္လုိ႔ရွိရင္? ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္အားလံုး ေပါင္းလုိက္လို႔ရွိရင္ ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ၿပီးတယ္။ က်န္တဲ့ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က မၿပီးဘူး။ ဘတ္ဂ်က္အတြင္းမွာ မၿပီးတာ” လို႔  ေျပာပါတယ္။ ျပည္သူ႔နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးက အမ်ားဆံုးျဖစ္သလို လုပ္ငန္းပမာဏနဲ႔ လုပ္ငန္းမၿပီးစီးတာလည္း အမ်ားဆံုး ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဌာနဆုိင္ရာေတြက ႀကီးၾကပ္မႈအားနည္းသလို ကုမၸဏီေတြကလည္း အရည္အေသြးကို ေလၽွာ့ခ်ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကတာေၾကာင့္ တျခားႏုိင္ငံေတြထက္ ပိုၿပီးေတာ့ စိစစ္ေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ “အခုလို မၿပီးတဲ့အတြက္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေက်ာ္လြန္သံုးစြဲခြင့္ ေတာင္းခံရတာတို႔ တခ်ဳိ႕ဌာနေတြမွာ အေပၚလူႀကီးလည္း မသိ၊ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ညိႇလိုက္ၿပီးေတာ့ ပိုက္ဆံကို ထုတ္ထားလုိက္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း စစ္လို႔ မရဘူး။ ၿပီးၿပီးဆုိၿပီး ျပလုိက္တယ္။ ပိုက္ဆံထုတ္ထားတယ္။ ၿပီးမွာ ကန္ထ႐ိုက္နဲ႔ ညႇိၿပီး လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ ျပန္ေပးတာေတြ ရွိတယ္” လို႔ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာပါတယ္။ အခုလိုေတြ ျဖစ္ေနရတာဟာ ကန္ထ႐ိုက္ေတြမွာလည္း ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္ေတြ ရွိသလို၊ မခုိင္မာတဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြ၊ မလိုလားအပ္တဲ့ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈေတြေၾကာင့္ ႀကိဳးနီစနစ္ေတြကို ဖ်က္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလၽွာ့ေပးဖုိ႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။
3 years Ago
Up