တကၠသိုလ္၀င္စာေပးပြဲ ေျဖဆုိခ်ိန္ ေမးခြန္းအား အြန္လုိင္းေပၚတင္သည့္ အေကာင့္ပုိင္ရွင္ကုိ အမႈဖြင့္ | DVB