တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ဘာသာတြဲတခ်ဳိ႕ ေျဖဆိုၿပီးစီး | DVB