“ဆင္ေျပာင္”သေဘၤာနစ္ျမဳပ္ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူမ်ားကို လိႈင္ႀကီးေန၍ ကယ္ဆယ္ရန္ခက္ခဲေန | DVB