ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ

May 5, 2018

ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား ေပးထားသည့္ကတိအတုိင္း လုပ္မလုပ္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

  ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ေပးထားတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြ ေက်ပြန္လားဆိုတာကို ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေနပါတယ္။ လိုင္စင္ရ ေအာ္ပေရတာေတြ ျဖစ္တဲ့ အမ္ပီတီ၊ တယ္လီေနာ၊ အူရီဒူးနဲ႔ မိုင္တဲလ္တို႔ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကြန္ရက္ျဖန္႔က်က္ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မႈ၊ ကြန္ရက္အရည္အေသြးေတြကို စစ္ေဆးေနတာပါ။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မွာ ပါရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ အဲဒီ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ တိုင္းတာစစ္ေဆးဖို႔ ျပင္ပက နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ အႀကံေပးအဖြဲ႔ကို ငွားရမ္းထားသလို ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ဝန္ထမ္းေတြလည္း လုိက္ပါၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၄၀ နဲ႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ၃ ခု၊ လမ္းမႀကီး ၅ ခုတို႔မွာ စစ္ေဆးေနတယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
4 years Ago
Up