ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၆(ဃ) ျပင္ဆင္မႈ ဘယ္ေလာက္ထိေရာက္ႏုိင္မလဲ - အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း Archives - DVB