စာအုပ္ထုတ္ေဝ

June 15, 2018

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာခုံ႐ံုးအဖြဲ႔ ႏုတ္ထြက္သည့္ကိစၥ သူရဦးေရႊမန္း စာအုပ္ထုတ္ေဝ

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ခုံ႐ံုးအဖြဲ႔ ႏုတ္ထြက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေလ႔လာေတြ႔ရွိခ်က္ကုိ ျပဳစုေရးသားထားတဲ့ စာအုပ္မိတ္ဆက္အခမ္းအနားကုိ ဇြန္ ၁၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟုိတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကေဟာင္းနဲ႔ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ သူရဦးေရႊမန္းက ေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ခုံ႐ံုးဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ခြင္႔ျပဳခ်က္နဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္က ရာထူးတာဝန္ကေန ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုံ႐ံုးအဖြဲ႔ဟာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔က ဖြဲ႔စည္းတဲ့ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နဲ႔ အဖြဲ႔ေတြဟာ “ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း” မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတ္ာေတြဘက္က မေက်နပ္မႈေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ႏုတ္ထြက္ခ့ဲတာလို႔ စာအုပ္ရဲ႕ ဥေယ်ာဇဥ္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ခုံ႐ံုးအဖြဲ႔ ႏုတ္ထြက္မႈဆုိင္ရာ ေလ႔လာေတြ႔ရွိခ်က္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရဲ႕ တင္သြင္းလႊာ၊ တင္သြင္းလႊာအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္၊ တင္သြင္းလႊာအေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးရဲ႕ ေလၽွာက္လဲခ်က္ေတြလည္း ဒီစာအုပ္မွာ ပါရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေလွ်ာက္လဲခ်က္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခုံ႐ံုးရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ခုံ႐ံုးနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းတဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေတြလည္း ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ အလားတူ ခုံ႐ံုး ႏုတ္ထြက္ျခင္းဆုိင္ရာ ေလ႔လာေတြ႔ရွိခ်က္ရဲ႕ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ ခုံ႐ံုး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ ရည္ညႊန္းကုိးကားစာရင္းေတြကုိလည္း ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။
3 years Ago
Up