စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးတြင္ ျမန္မာျပည္ေနာက္က်က်န္မေနဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ | DVB