စကားဝိုင္း ဒီမိုကေရစီ

September 1, 2017

စကားဝိုင္း ဒီမိုကေရစီ

ဩဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲဆိုသည္ကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္၍ က်င္းပခဲ့ေလသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စသည္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္၊ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရးရာဌာနမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္ျမင့္ဦး တဦးသာ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ၏ သေဘာထား၊ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ၏ သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔၏ သေဘာထား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္လိုက္ပံုရပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ေတြႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိသည့္အေပၚလည္း ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို သတင္းစာမ်ားက ေမးျမန္းထားသည္ကိုကား ဖတ္႐ႈရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဖြင့္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ မိန္႔ခြန္း၌  “အတိတ္၏သားေကာင္မ်ား အျဖစ္မခံႏွင့္” ဆိုေသာ ဩဝါဒပင္ ျဖစ္၏။ ထိုသေဘာထား ထိုမိန္႔ခြန္းကို လက္ခံၾကသူမ်ားရွိသလို လက္မခံၾကသူမ်ားလည္း ရွိ၏။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ဆိုသည္က ျပည္သူလူထုၾကားတြင္ ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမရွိဟု ေယဘုယ် သံုးသပ္ေနသည့္အေပၚ အစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈရွိသည္ဟု ခုခံေဆြးေႏြးလိုေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ သံုးသပ္ရလၽွင္ ယခုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ပါဝင္ၿပီး ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာပြဲ ျဖစ္ရမည့္အစား သာမန္ေဆြးေႏြးပြဲတခုအျဖစ္သာ ေကာက္ခ်က္ခ်ရေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ပါဝင္ေသာသူမ်ားမွာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္း၊ စီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္း၊ စစ္ေရးအသိုင္းအဝိုင္း၊ ပညာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။ မီဒီယာမ်ားလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မပါဝင္ေပ။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဖိတ္ၾကားသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္၊ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ၾကည့္လၽွင္ ထို႔ထက္မက က်ယ္ျပန္႔ေသာ သတင္းသမားမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ယခုထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သင့္ေပသည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ လူထုေမၽွာ္မွန္းသလို ေျပာင္းလဲျခင္း၊ တိုးတက္ျခင္း မရွိေသးသည္ကို ထိုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျခေျချမစ္ျမစ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ဟု မထင္ေပ။ ယေန႔လို စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ က်ဆင္းေနသည့္အခ်ိန္ စာေပေလာကတြင္ စာေပသမားမ်ား၊ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ားအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အားနည္းၿပီး အစိုးရက ထိုေလာကသားမ်ားအတြက္ အေလးအနက္ထားျခင္း၊ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားေရာ၊ စာေပတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပါ မရွိသည့္ကာလတြင္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား ပြင့္လင္းလာခဲ့ၿပီဟု ေကာက္ခ်က္မခ်သင့္ေပ။ အရင္အစိုးရမ်ားထက္ ဘယ္ေလာက္မ်ား အေမွာင္တိုက္ထဲက ေဖာက္ထြက္လာႏိုင္ခဲ့ၿပီလဲ။ မည္ေရြ႕မည္မၽွ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာခဲ့ၿပီလဲ ဆိုသည္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေထာက္ျပႏိုင္ဖို႔လိုသည္။ အတိတ္ကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ တိုးတက္လာေအာင္ အတိတ္ကို တူးဆြေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အတိတ္၌ တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေနျခင္း မဟုတ္ေပ။ အတိတ္မွ အမွားမ်ားႏွင့္ အဆိုးမ်ားကို တခ်ိန္တည္းတြင္ အတိတ္က ေကာင္းမြန္မႈမ်ားကို ရွာေဖြေထာက္ျပ နည္းနာယူႏိုင္လၽွင္ကား ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီကို အားျဖည့္ေပးရာ ေရာက္ေပလိမ့္မည္။ ထိုျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ကမူ ထိုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ေပၚေနမႈကို အနီးစပ္ဆံုး ေထာက္ျပသြားႏိုင္သည္ဟု ဆိုရမည္။ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ သူက ဤကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့ေလသည္။ “ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ လူေတြအားလံုးရဲ႕ အျမင္ေတြ စုၿပီးေတာ့ နားေထာင္ရတဲ့ကိစၥက ေတာ္ေတာ္ေလးကို အာ႐ံုစိုက္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္စားျပဳမႈဆိုတဲ့ ကိစၥတခု ပါလာပါၿပီ။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြကေနၿပီးေတာ့ အဓိကနဲ႔ သာမညကို ခြဲျခားရမွာပါ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ အစြဲခြၽတ္လို႔ မရေသးဘူး။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကိုယ္စီကိုယ္စီ အျမစ္တြယ္လာတဲ့ အစြဲေတြ ရွိတယ္။ ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ မတူတာေတြကို လက္ခံေပးရပါမယ္။ အဲဒီလိုလက္ခံေပးၿပီး ျမင္တဲ့အတိုင္း ေနလို႔မရဘူး။ က်င့္တဲ့အခါက်ေတာ့ အားလံုးညီသြားဖို႔ လိုပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေျခခံစဥ္းစားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာလည္း ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာရတယ္ဆိုတာ အားလံုးက လက္ခံလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံသားေတြအခ်င္းခ်င္းမွာ အခြင့္အေရးေတြ တန္းတူညီမၽွျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဆိုတာေတြကို က်ေနာ္တို႔ ညႇိႏိႈင္းၾကရမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ နမူနာအေနနဲ႔ အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ အခြင့္ထူးခံထားတာမ်ိဳးကို အၿမဲတမ္း မယူပါဘူးဆိုတာကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ညႇိရပါလိမ့္မယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အခြင့္ထူးေတြ ယူထားတာရွိတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြဟာ အၿမဲယူထားလို႔ မရဘူး။ ကာလတခုၿပီးရင္ အားလံုးဟာ အခြင့္အေရး တန္းတူညီမၽွတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္ကလည္း ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးလာတာ အခ်ိန္ရလာၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္တဦးတည္း အျမင္အရေျပာရရင္ နာရီပိုင္းအတြင္း၊ ရက္ပိုင္းအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အတိတ္က ရွည္ၾကာလာတဲ့ သမိုင္းေတြ ရွိေနေသးတယ္ဆိုေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္လာတဲ့ ကြဲျပားမႈေတြကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေစ့စပ္လို႔ မရဘူးဆိုတာကို လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူေတြက တေယာက္နဲ႔တေယာက္ မတူဘူးလဲဆိုေတာ့ ဒီဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကို ခံစားေနရတဲ့လူက ျပည္တြင္း ပဋိပကၡကို အျမန္ဆံုး အဆံုးသတ္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအေပၚမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရ ရွိေနတဲ့လူကေတာ့ ၾကာေလ ေကာင္းေလ ဆိုတာမ်ိဳး ရွိတယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းတဲ့ေနရာမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိဘူးဆိုရင္ သီအိုရီအရ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း မရပါဘူး။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတာ ဘယ္အရာကို ေျပာတာလဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျဖစ္ခ်င္တဲ့အရာကို ေျပာၾကတဲ့အခါမွာ ၿခိမ္းေျခာက္တာမ်ိဳး၊ လက္နက္အားကိုးနဲ႔ ေျဖရွင္းမယ္ဆိုတာမ်ိဳး၊ အင္အားသံုးၿပီးေတာ့ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ေခ်မႈန္းမယ္ဆိုတာမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းတဲ့ေနရာမွာ ဘာပဲလုပ္ခ်င္လုပ္ခ်င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတာ ရွိကိုရွိေနရမယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္ရဘူး။ ၿပီးေတာ့ မျပည့္ေသးတဲ့ ဒီမိုကေရစီကိုလည္း ျပည့္ေအာင္ ဆက္ျဖည့္ရပါမယ္။” ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း ႏွံ႔စပ္ကြၽမ္းက်င္သည္ဟု သတ္မွတ္သူမ်ားအား ေခၚယူ၍ ယခုလို ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္၍ သေဘာထား ေတာင္းခံသည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးကို ေရွ႕တန္းမွ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အစိုးရႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ပို၍သိရွိၾကေပမည္။ ႏိုင္ငံေရး မည္မၽွတိုးတက္ေျပာင္းလဲၿပီး ေျမေပၚေျမေအာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားၾကား ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား မည္မၽွရရွိေနသလဲ ဆိုသည္ကို ယခု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သိရွိေပလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးဒီမိုကေရစီအရလည္း စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဩဇာအာဏာႏွင့္ အမွီအခိုကင္းေသာ စီးပြားေရးကို အာဏာရ အစိုးရက မည္ေရြ႕မည္မၽွ ဒီမိုကေရစီက်က် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို အသိဆံုးျဖစ္ေပမည္။ ခ႐ိုနီမ်ား၏မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ေနရသည္မ်ိဳး၊ လက္ရွိအစိုးရတြင္ ဘယ္ေလာက္ ကင္းလြတ္ေနသလဲ ဆိုသည္ကို မိမိတို႔သာ အသိဆံုးျဖစ္ေပမည္။ စစ္ေရးဒီမိုကေရစီဟု ဆိုရလၽွင္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ အရပ္သားမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရး မည္မၽွေကာင္း၍ ဒီမိုကေရစီအစိုးရဟုေခၚေသာ အရပ္သားအစိုးရ၏ သမၼတက အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးအရ စစ္ဘက္ကို မည္မၽွ ဩဇာလႊမ္းမိုးထားႏိုင္သလဲ ဆိုသည္မွာ လက္ရွိအစိုးရ အသိဆံုး ျဖစ္ေပမည္။ ယခုမူ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေအာင္ ယခုေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ပံုရသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ထူးထူးျခားျခား ေဆြးေႏြးပြဲတခုဟု မဆိုႏိုင္။ ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမွာလည္း သိသိသာသာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္ေနၿပီဟုလည္း သံုးသပ္၍ မရႏိုင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ယခုအခ်ိန္ထိ စစ္မွန္ေသာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းမွာ ထိုစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေသာ၊ တားဆီးထားေသာ အေႏွာင္အတဲမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ ထက္ျမက္
5 years Ago
Up