ငလ်င္မ်ားႏွင့္ေနထုိင္ျခင္း

April 21, 2018

ငလ်င္မ်ားႏွင့္ေနထုိင္ျခင္း

  ကမၻာေပၚတြင္ ေျမငလ်င္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လ်င္ အႀကိမ္ေပါင္း(၁.၃)သန္းခန္႕ လႈပ္ခတ္လ်က္ရွိၿပီး (၁၈)ခုခန္႕သည္ အဖ်က္စြမ္းအားႀကီးေသာ ငလ်င္မ်ားျဖစ္ေနေလ့ရွိသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္ ငလ်င္ေၾကာင့္ လူဦးေရ သိန္းဂဏာန္းအထိ ေသေၾကပ်က္စီးေလ့ရွိသည္။ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ႏိုင္မႈ အေျခအေနကို ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းႏိုင္မႈမွာလည္း ယေန႕အထိ မရသေလာက္နီးပါး ျဖစ္ပါသည္။ ငလ်င္ေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္ထိခိုက္မႈႏွင့္ သြယ္၀ိုက္ထိခိုက္မႈဟူ၍ (၂)မ်ိဳး ျမင္ေတြ႕ႏုိင္သည္။ တိုက္ရိုက္ ထိခိုက္မႈအေနျဖင့္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အေဆာက္အဦမ်ား ၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္း၊ လူမ်ားအား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ ေသဆံုးျခင္းမ်ားျဖစ္ေစတတ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း လႈပ္ခတ္သြားသည့္ အီတလီ ငလ်င္တြင္ ငလ်င္ဗဟိုခ်က္သည္ ႏွစ္ (၇၀၀)ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ အီတလီၿမိဳ႕ေဟာင္းတည္ရွိရာ ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ လူဦးေရ (၃၀၀)ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရပါသည္။ ေရွးေဟာင္းလက္ရာျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အေဆာက္အဦ ပံုစံမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အိမ္အို၊ အိမ္ေဟာင္း၊ သက္တမ္းၾကာျမင့္ေနသည့့္္ အိမ္မ်ားအားလံုးနီးပါး ၿပိဳပ်က္ခဲ့ရပါသည္။ ငလ်င္ေၾကာင့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုင္၀မ္တြင္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ၿပီးေနာက္ လိႈင္းမ်ားကဲ့သို႕ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ အနိမ့္အျမင့္ ေျပာင္းလဲၿပီး မူလေျမညီေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အိမ္မ်ားသည္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ ခံုးတက္လာမႈေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္း၊ လမ္းမ်ားပ်က္စီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ (၂၀၀၅)ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၌ ငလ်င္ လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေရေအာက္မွ သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး ယခင္က ေျမမ်က္ႏွာျပင္ အျမင့္ပုိင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ ထားသည့္ ကမ္းေျခမွ လူေနအိမ္မ်ားသည္ ေရေအာက္သို႕ နိမ့္က်ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို နမူနာယူ၍ ကမ္းရိုးတမ္းေဒသ ရွည္လ်ားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေတြ႕ႀကံဳလာရပါက ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ သြယ္၀ိုက္ထိခိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ေျမလႊာေပ်ာ္ျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း၊ ဆူနာမီ၊ ေျမၿပိဳဆည္၊ မီးေဘး၊ ထိတ္လန္႕ေသဆုံးျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။ ေျမလႊာေပ်ာ္က်ျခင္း။ ၁၆၆၄ ခုႏွစ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ေျမလႊာေပ်ာ္က်ျခင္း ျဖစ္ပြားၿပီး အေဆာက္အဦမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး လူမ်ားေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ ေျမသားေအာက္ေျခခိုင္မာမႈ မရွိသည့္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အဦမ်ားသည္ သာမန္အေျခအေနမ်ားတြင္ ေျမသားတည္ၿငိမ္မႈရွိေနေသာ္လည္း ငလ်င္လႈပ္ခတ္ၿပီးေနာက္ ေျမသားမ်ားေပ်ာ္က် ၿပိဳဆင္း၍ အေဆာက္အဦမ်ား ကၽြံ၀င္ျခင္း၊ ၿပိဳက်ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႕အျပင္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေျမျပင္အက္ကဲြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး အက္ကဲြေၾကာင္းမ်ားမွ သဲမ်ား မႈတ္ထုတ္ေလ့ရွိသျဖင့္ သဲမ်ား၏ တြန္းတင္မႈေၾကာင့္ အေဆာက္အဦမ်ား၏ ေအာက္ေျခခိုင္မာမႈ အားေပ်ာ့ေစၿပီး ၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တာေလငလ်င္တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေျမၿပိဳျခင္း။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္၀မ္၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ခ်ီခ်ီငလ်င္ေၾကာင့္ (၃)ကီလိုမီတာခန္႕ရွိ ေျမျပင္ဧရိယာ ၿပိဳက်မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး ေျမၿပိဳက်သည့္ ေနရာေအာက္တြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အိမ္မ်ား ေျမေအာက္သို႕ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါသည္။ ဆူနာမီ။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဆူမၾတားတြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္ေၾကာင့္ ဆူနာမီလိႈင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚကာ လူဦးေရ သိန္းဂဏာန္းအထိ ေသဆံုးခဲ့ရပါသည္။ ေျမၿပိဳဆည္။ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ပြားတက္ၿပီး ကာလအတန္ ၾကာ သည့္အခါ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ သဘာ၀ဆည္မ်ားအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ေသာ္လည္း ေျမသားခိုင္မာမႈမရွိ ျခင္းေၾကာင့္ မိုးသည္းထန္းစြာ ရြာသြန္းသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေျမၿပိဳဆည္က်ိဳးေပါက္ၿပီး ေရစီးဆင္းသည့္ လမ္းတေလွ်ာက္ရွိ အရာ၀တၱဳမ်ားကို ဖ်က္စီးပစ္သည့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္သည္။ မီးေဘး။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ကိုေဘးငလ်င္တြင္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ၿပီးေနာက္ ဂက္္စ္လိုင္းမ်ား၊ မီးဖိုမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္၀ါယာႀကိဳးမ်ားမွတစ္ဆင့္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရ (၆၀၀၀)ေက်ာ္ ခဲ့ပါသည္။ ထိတ္လန္႔ေသဆုံးျခင္း။ ထို႕အျပင္ ႏွလံုးအားမေကာင္းသည့္ လူနာမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ထိတ္လန္႕ၿပီး ေသဆံုးႏိုင္သည္အထိ အႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားေစျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ ငလ်င္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေလ့လာရာတြင္ ကမၻာႀကီး၏ မ်က္ႏွာျပင္ကို ဆက္စပ္ထားေသာ အက္ေၾကာင္းႀကီးမ်ားသည္ ငလ်င္ေၾကာ(ျပတ္ေရြ႔)မ်ား ျဖစ္ၿပီး ခ်ဳပ္ရိုးေၾကာင္းမ်ားဟုလည္း တင္စားေခၚဆိုၾကသည္။ အဆိုပါခ်ဳပ္ရိုးေၾကာင္းမ်ားထဲမွ ခ်ဳပ္ရိုးေၾကာင္းႀကီးတစ္ခု ေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တည္ရွိေနေပသည္။ ေျမလႊာမ်ားသည္ ဆဲြႏိုင္ဆန္႕ႏိုင္သည့္ သေရပင္ပမာရွိေနၿပီး ဆဲြဆန္႕မႈမ်ားလာသည့္အခါ ျပတ္ထြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေျမထုအတြင္း စြမ္းအင္မ်ားစြာ လိုအပ္ၿပီး လုိအပ္ေသာ စြမ္းအင္ကို ရရွိေစရန္ ႏွစ္ေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ၍ စုုေဆာင္းရပါသည္။ ငလ်င္မ်ားအား ေလ့လာရန္ အသံုးျပဳသည့္ နည္းစနစ္မ်ားမွာ ၿဂိဳလ္တု ဓါတ္ပံုမ်ား ရယူျခင္းႏွင့္ GPS ကို အသံုးျပဳ၍ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေျမလႊာထုမည္မွ်ေရႊ႕လ်ားမႈရွိသည္ကို ေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ငလ်င္လႈပ္ခဲ့ဖူးေသာ သက္ရွင္ျပတ္ေရႊ႕ ေနရာမ်ားတြင္ ေျမက်င္းႀကီးမ်ားတူး၍ ေလ့လာ ျခင္းလည္း ပါ၀င္ေပသည္။ ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္ပံုတြင္ အနီေရာင္လုိင္းသည္ ျပတ္ေရႊ႕ငလ်င္ေၾကာျဖစ္ၿပီး ေျမလႊာထု ထိစပ္ေနရာတြင္ ႀကီးမားေသာကန္႕လန္႕ျဖတ္က်င္းကိုတူး၍ ေလ့လာေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေလ့လာမႈတြင္ ေျမလႊာထုအတြင္းရွိ မီးေသြး၊ သစ္ပုတ္အပိုင္းအစမ်ားကို စစ္ေဆး၍ ေျမလႊာ၏ သက္တမ္းကို ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ ႏိုင္သည္။ ငလ်င္မ်ားတြင္ ငလ်င္၏ အင္အားပမာဏ၊ ျပင္းအားေပၚမူတည္၍ ဖ်က္စီးႏိုင္မႈ စြမ္းအားသည္လည္း အမ်ိဳးမိ်ဳးတည္ရွိေနပါသည္။ ထို႕အျပင္ ျပတ္ေရြ႕ခဲ့သည့္ ေျမမ်ားကို ေလ့လာၿပီး လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္၏ အင္အားပမာဏ၊ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ႏွစ္ကို ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ၿပီး တေက်ာ့ျပန္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ႏိုင္မႈႏွင့္ ျဖစ္ေပၚ ႏိုင္သည့္ အင္အားပမာဏကို ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံငလ်င္အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးရမည္ဆိုပါက အဓိကငလ်င္ေၾကာႀကီး(ျပတ္ေရြ႔)(၂)ခုႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနလ်က္ရွိသည္။ ပထမငလ်င္ေၾကာ(ျပတ္ေရြ႔)သည္ Indian Plate ႏွင့္ Burma Plate ဆံုရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ ပင္လယ္အတြင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ ကပၸလီပင္လယ္မွသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကမ္းရိုးတန္းေဒသအေနာက္ဘက္ျခမ္းတေလွ်ာက္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ႏိုင္ငံအထိ ရွည္လ်ားစြာ တည္ရွိေနသည္။ Indian Plate သည္ Burma Plate ဘက္သို႕ ငုံ႕လ်ိဴးတိုး၀င္လ်က္ရွိသည္။ ဒုတိယငလ်င္ ေၾကာႀကီး(ျပတ္ေရြ႔)သည္ Burma Plate ႏွင့္ Sunda Plate ထိစပ္ေနသည့္အပုိင္းျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းျပတ္ေရႊ႕ေၾကာဟု လူသိမ်ားသည္။ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႔ေၾကာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ျခမ္း အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံအနီး ပင္လယ္ ေအာက္မွစတင္ကာ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ေတာင္ငူ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလး၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ကို ျဖက္သန္းတည္ရွိေနၿပီး ကီလိုမီတာ(၁၅၀၀)ေက်ာ္ ရွည္လ်ားပါသည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ဘက္၊ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ရွမ္းကုန္းေျမျမင့္ ေဒသမ်ားတြင္လည္း လာအို၊ ထိုင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ သက္ရွင္ငလ်င္ျပတ္ေရႊ႕ေၾကာမ်ား တည္ရွိေနပါသည္။ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရႊ႕ေၾကာသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ အႀကီးမားဆံုး ငလ်င္ေၾကာျဖစ္ၿပီး ရန္ကုုန္ဘက္မွ ေျမလႊာထုသည္ မႏၱေလးဘက္သို႕ ဦးတည္၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၂)စင္တီမီတာခန္႕ ေရႊ႕လ်ားလ်က္ရွိပါသည္။ ဆိုရပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမမ်က္ႏွာျပင္သည္ ခ်ဳပ္ရိုးမ်ားစြာစီထားသည့္ေဒသဟုလည္း တင္စားေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ Indian Plate , Burma Plate, Sunda Spate (၃)ခုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေဒသဟု ေခၚဆို၍လည္း ရႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါပုံမ်ားတြင္ ႏွစ္(၄၀)အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (၁၉၇၃ မွ ၂၀၁၂ ထိ) လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္ဗဟိုခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ အနက္ ကီလုိမီတာ(၃၀)အတြင္း လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္မ်ားကို အနီေရာင္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကီလုိမီတာ(၃၀)ႏွင့္ (၅၀)အတြင္း လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္မ်ားကို အ၀ါေရာင္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကီလိုမီတာ (၅၀)ႏွင့္ (၇၀)ၾကား လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္မ်ားကို အျပာႏုျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကီလိုမီတာ (၇၀)ႏွင့္ (၁၅၀)ၾကား လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္မ်ားကို အျပာေရာင္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကီလိုမီတာ (၁၅၀) အထက္နက္သည့္ ငလ်င္မ်ားအား အျပာရင့္ေရာင္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေပၚတြင္ ငလ်င္မ်ားစြာ လႈပ္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ထူးျခားခ်က္(၁)ခုအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ မႏၱေလးၾကား ငလ်င္ဗဟိုခ်က္ မက်ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကီလိုမီတာ(၂၀၀)နီးပါးရွည္လ်ားသည့္ ေဒသအတြင္း ငလ်င္ဗဟိုခ်က္ မရွိခဲ့ျခင္းသည္ အေကာင္းဘက္မွ ေတြးပါက ငလ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္း မရွိေသးသည့္အပုိင္း (seismic gap) ဟု သက္မွတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္၌ ငလ်င္ပညာရပ္ရွဴ႕ေထာင့္မွ စဥ္းစားပါက ႀကီးမားေသာ ငလ်င္ ဗဟိုခ်က္ျပဳ လႈပ္ခတ္ရန္အတြက္ အင္အားစုေဆာင္းေနျခင္းဟုလည္း ေျပာၾကားႏိုင္ပါသည္။ ေလ့လာမႈမ်ားအရ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္(၅၀၀)ခန္႕က ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ယေန႕အထိ အဆုိပါအပုိင္းတြင္ငလ်င္ဗဟုိျပဳ လႈပ္ခတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ႏွစ္(၅၀၀)စာ အင္အားစုေဆာင္းထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိႏုိင္သည္။ ထူးျခားမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရွးေခတ္ကာလကပင္ မင္းေနျပည္ေတာ္တည္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားသည္ စစ္ကိုင္းငလ်င္ေၾကာ(ျပတ္ေရြ႔)ေပၚတြင္ တည္ရွိေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ မင္းေနျပည္ေတာ္ စိုက္ခဲ့ရာ ေဒသမ်ားျဖစ္၍ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ လူဦးေရ ထူထပ္စြာ ေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ လာျခင္းကလည္း ႀကီးမားေသာ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈျဖစ္ေပၚလာပါက အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးမားသည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိေစပါသည္။ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္း မရွိေသးသည့္အပုိင္းအျဖစ္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ သတ္မွတ္ထားရသည့္ ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလး အပိုင္းတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ လူဦးေရ (၂)သန္းခန္႕ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္မွာလည္း ငလ်င္အႏၱရာယ္အတြက္ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ စစ္ကုိင္းငလ်င္ေၾကာ(ျပတ္ေရြ႔)အနီးတြင္ တည္ရွိေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္လည္း လူဦးေရ (၅)သန္းေက်ာ္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ား အိမ္အို၊ အိမ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္း ျပည့္မီစြာ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းမရွိသည့္ အေဆာက္အဦမ်ားက အလြန္ႀကီးမားသည့္ ထိခုိက္ဆံုးရွဳံးမႈ ျဖစ္ပြားေစ ႏိုင္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ပင္လယ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္အျပင္ ေအာက္ခံေျမသား ခုိင္ခံ့မႈမွာလည္း နည္းပါးသည့္အတြက္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ေရေအာက္သို႕နိမ့္က်သြားႏိုင္သည့္ အေနအထားသို႕ မျဖစ္ႏိုင္ဟုလည္း ေျပာ၍မရေကာင္းေပ။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုအရ (၁၈၃၉) ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အင္း၀ငလ်င္ {(၈)ရစ္တာစေကး၊ ေျမေအာက္(၃၀)ကီလုိမီတာအနက္၊ ျပင္းအားသက္ေရာက္မႈ(၂၇၀)ကီလုိမီတာ}ေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ အုတ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အဦ မွန္သမွ် ၿပိဳက်၊ ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕ႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕တို႕ တြင္ ထိခိုက္ဆံုးရံွဳးမႈမ်ားျပားခဲ့ရကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕-ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တို႕တြင္ အိပ္ရာေပၚမွ ျပဳတ္က်ရေလာက္သည့့္ အေျခ အေနထိျဖစ္ခဲ့ၿပီး မိုင္မ်ားစြာ ေ၀းကြာသည့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနရာမွလန္႔ႏုိးသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရႊ႕ေၾကာတြင္ (၁၈၃၉)ခုႏွစ္တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ အင္း၀ငလ်င္ကဲ့သို႕ (၈)ရစ္တာစေကး အင္အား ပမာဏရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ရန္အတြက္ ႏွစ္(၃၀၀)ခန္႕ အင္အားစုေဆာင္းရမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ အဆိုပါ အင္အားစုဆည္းမႈသည္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္း မရွိေသးသည့္ဇုံ ျဖစ္ေနသည့္ အပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားရန္အတြက္ အင္အား စုေဆာင္းေနျခင္း လားဟူ၍ ငလ်င္ပညာရွင္မ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါေနရာသည္ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ ပိုမို စိတ္၀င္စားစြာ ေလ့လာရန္ အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တည္ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တည္ရွိေနသည့္ ငလ်င္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ငလ်င္ေၾကာင့္ လူမ်ား အသက္ဆုံးရႈံးႏုိင္သည္အထိ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ငလ်င္ဒဏ္ခံ အေဆာက္အဦ ဒီဇုိင္း၊ ငလ်င္လႈပ္ခတ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ငလ်င္ေၾကာင့္ လူမ်ား ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးရျခင္းတြင္ အေဆာက္အဦမ်ား ၿပိဳက်၊ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သာမက အခန္းတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ားျပဳတ္က်၊ လဲၿပိဳျခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ပါ၀င္ေပသည္။ အခန္းတြင္းဆုိရာ၌ အထပ္ျမင့္၊ အထပ္နိမ့္ (၂)ခုလံုး ပါ၀င္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေလ့လာစမ္းသပ္မႈမ်ားအရ ရိုးရာပုံစံ အုတ္ျဖင့့္္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အုတ္အိမ္ႏွင့္ အဆိုပါ တည္ေဆာက္မႈပံုစံကို နည္းပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အုတ္အိမ္တုိ႔အား အင္အားတူ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈပုံစံတစ္ခုျပဳလုပ္ၿပီး (Simulation) သ႑ာန္တူ ဖန္တီးစမ္းသပ္ရာတြင္ ရိုးရာပံုစံျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အိမ္မွာ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး နည္းပညာေပါင္းစပ္မႈျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အိမ္မွာ အေကာင္းပကတိ က်န္ရစ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရႏိုင္သည္။ အဆိုပါအိမ္(၂)လံုး၏ ေဆာက္လုပ္မႈ ကြာျခားခ်က္မွာ အေကာင္းပကတိက်န္ရစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ပုံစံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ႏိုင္ငံမ်ိဳးတို႔တြင္လည္း ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ေသာ သံဇကာကြက္မ်ားအား နံရံမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ငလ်င္ေၾကာတည္ရွိရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အဦမ်ားကို ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ ေခတ္မီဒီဇိုင္းပံုစံျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားရန္ လိုအပ္သလို၊ အဆင့္ျမင့္ ဒီဇိုင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ ငလ်င္ဒဏ္ခံစားရပါက အႏၱရာယ္ကင္းၿပီဟု တရားေသ မွတ္ယူ၍လည္း မရႏိုင္ေပ။ အေဆာက္အဦသည္ ငလ်င္ခံႏိုင္ရည္ ရွိသျဖင့္ ၿပိဳက်မႈမရွိႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း အခန္းတြင္း ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကလည္း လူ႔အသက္ဆုံးရႈံးႏုိင္သည္အထိမ်ားစြာႀကီးမားေပသည္။ အခန္းတြင္း ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား၊ မ်က္ႏွာက်က္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္စဥ္ ေရြ႔လ်ား၊ ျပဳတ္က်၍ လူကုိအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သျဖင့္ အဆိုပါ ပစၥည္းမ်ားကို ေရြ႕လ်ားမႈ မရွိေစရန္ ခိုင္ခံ့စြာ နံရံႏွင့္တဲြထားရန္လည္း လိုအပ္ေပသည္။ အထက္ပါ(၂)ခ်က္အား ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ေနာက္ တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခ်ိန္တြင္ အသက္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ေနထိုင္ျပဳမူရမည့္ အသိပညာမ်ားကို နားလည္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခ်ိန္၌ ေနထိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မိမိအသက္ အႏၱရာယ္ေဘးကင္းေစေရးအတြက္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ အေရးပါလွသည္။ အခန္းတြင္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦမွ အပ်က္အစီးအပိုင္းအစမ်ား မိမိဦးေခါင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ေပၚသို႔ တိုက္ရိုက္က်ဆင္းမႈမွ ကာကြယ္ထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ငလ်င္လႈပ္ခတ္စဥ္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားတြင္လည္း အခန္းတစ္ခုအတြင္း ေရာက္ရွိေနပါက အသက္ကယ္ႀတိဂံတြင္ ခုိလႈံသင့္သည္ဆုိသည့္ အယူအဆႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ အကာအကြယ္ (ဥပမာ၊ ေတာင့္တင္းခိုင္မာသည့္ စားပဲြ) ေအာက္တြင္ ခုိလႈံသင့္သည္ဟူ၍ အယူအဆ(၂)မ်ိဳးကဲြျပားေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရႏိုင္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလို ေနရာမ်ိဳးတြင္ အေဆာက္အဦ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားသည္ ေရာ္ဘာဒလိမ့္တုံးမ်ား၊ ေရာ္ဘာေရွာ့ဘားမ်ား တပ္ဆင္၍ ငလ်င္သက္ေရာက္မႈအင္အားကို ေလ်ာ့ခ်ထားသည့္ နည္းစနစ္ျဖစ္သျဖင့္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ေနစဥ္ အေဆာက္အဦမ်ားသည္ ပိုမိုယိမ္းထုိးေနၿပီး အခန္းတြင္းပစၥည္းမ်ားကုိ ေရႊ႕လ်ားေစရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေစသည့္အျပင္ ငလ်င္တုန္ခါမႈကိုလည္း လူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုခံစားသိရွိႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ငလ်င္ဒဏ္ကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္ ေရာ္ဘာဒလိမ့္မ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္းမရွိသည့္ အေဆာက္အဦ ဒီဇိုင္းမ်ားတြင္ အခန္းတြင္းပစၥည္းမ်ား၏ ေရႊ႔လ်ားမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္လည္း နံရံ၊ မ်က္ႏွာက်က္ ၿပိဳက်ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနေပသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာပါက ခုိင္မာေတာင့္တင္းသည့္ (ဥပမာ၊ ကြန္ကရစ္တိုင္မ်ား) အကာအကြယ္ရရွိႏုိင္သည့္ အရာ၀တၳဳမ်ား နံေဘးရွိ အသက္ကယ္ႀတိဂံသည္ အေရးႀကီးသလုိ၊ ခုိင္မာသည့္ စားပဲြကဲ့သို႔ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ အကာအကြယ္သည္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက အသက္ကယ္ႀတိဂံလို ေနရာမ်ားတြင္ ခိုင္မာသည့္ စားပဲြကဲ့သို႔ ခိုလႈံရာေနရာမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ ပါက ပို၍ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနကို ဖန္တီးထားျခင္းဟု ယူဆႏုိင္ပါသည္။ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကုိ တုန္႔ျပန္ရင္ဆုိင္ရာတြင္ မည့္သည့္အရာကုိမဆုိ တရားေသမွတ္ယူရန္မသင့္ဘဲ လက္ရွိအေျခအေနအေပၚ မူတည္ၿပီး မိမိအသိဥာဏ္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာလည္း အလြန္အေရးပါလွေပသည္။ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္းမွကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ မိမိခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကုိ ကာကြယ္ထားႏိုင္ရန္လုိအပ္ၿပီး ဤကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ိဳး မရရွိႏိုင္ပါက မိမိခႏၶာကိုယ္ထက္ ဦးေခါင္းကို ထိခိုက္မႈ မရွိေစရန္ ကာကြယ္ႏုိင္ေရးမွာ လြန္စြာအေရးႀကီးလွပါသည္။ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ပါက အေရးႀကီးဆံုးျပဳလုပ္ရမည့္ အခ်က္မွာ ထိုင္ခ်ျခင္း(ခႏၶာကုိယ္ကုိ လဲၿပိဳမႈမျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္သည္)၊ အကာအကြယ္ယူျခင္း၊ အကာအကြယ္၏ အခိုင္အမာဆံုးေထာင့္ကို ၿမဲၿမဲဆုတ္ကိုင္ထားျခင္း(Drop၊ Cover၊၊ Hold On) ျဖစ္ပါသည္။ မတ္တပ္ရပ္ေနစဥ္ ငလ်င္လႈပ္ပါက ေျမျပင္ (သို႔ ) ၾကမ္းျပင္သို႔ လဲက်သြားႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိုင္၍၀ပ္ခ်လိုက္ျခင္းသည္ လဲက်မည့္အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အကာအကြယ္ရွိသည့္ ေနရာသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိဦးေခါင္းေပၚ လက္ကိုတင္၍ ကာကြယ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အကာအကြယ္ေအာက္ ေရာက္ရွိပါက အခိုင္အမာဆံုးျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေထာင့္အား ၿမဲၿမံစြာဆုတ္ကိုင္ထားျခင္းျဖင့္ အကာအကြယ္ ေရႊ႔လ်ားသြားျခင္းမ်ိဳး (သို႔မဟုတ္) အကာအကြယ္ေအာက္မွ မိမိခႏၶာကိုယ္ ေရႊ႔လ်ားသြားမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ မီးဖိုအသံုးျပဳေနစဥ္ျဖစ္ပါက ဂတ္စ္လိုင္းပိတ္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးဖိုျဖစ္ပါက မိန္းခ်ျခင္း၊ မီးေသြးမီးဖိုျဖစ္ပါက မီးၿငိမ္းသက္ျခင္း(သို႔မဟုတ္) မီးဖိုအဖံုးကို ပိတ္ထားခဲ့ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အေျခအေနေပးပါက တံခါးမ်ား ဖြင့္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ အေဆာက္အဦ ပ်က္စီး ၿပိဳက်ပါက ထြက္ေပါက္ရေစမည္ ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ကမ္းစပ္မ်ားတြင္ အနားယူေနခ်ိန္ျဖစ္ပါက ဆူနာမီအႏၲရာယ္က်ေရာက္လာႏုိင္သျဖင့္ ဆူနာမီလြတ္ကင္းရာ လံုၿခံဳမႈရွိေစမည့္ ကုန္ျမင့္ေဒသသို႔ အလ်င္အျမန္ ေရႊ႔ေျပာင္းၿပီး ဆူနာမီ အႏၱရာယ္မရွိဟု သတင္းရရွိမွသာ မိမိမူလေနထုိင္ရာသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္သင့္ပါသည္။ ငလ်င္အႏၱရာယ္အား မုန္တိုင္းအႏၱရာယ္မ်ားကဲ့သို႔ တိတိက်က် တိုင္းတာခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈျဖစ္ေပၚပါက အေရးေပၚတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ထိခုိက္ဆုံးရႈံးမႈေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရး အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားရမည္ျဖစ္သည္- ငလ်င္ဆိုင္ရာအသိပညာေပးျခင္း။ မိမိႏုိင္ငံ၊ ေဒသတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရႏုိင္သည့္ ငလ်င္မ်ားအေၾကာင္း၊ ငလ်င္၏ သေဘာသဘာ၀၊ ငလ်င္ေၾကာင့္ဆုံးရႈံးႏုိင္ေျခ၊ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခ်ိန္တြင္ ျပဳမႈေနထုိင္သင့္သည့္ ဗဟုသုတမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ သိရွိနားလည္ေစရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ဇာတ္တုိက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္အထိ ျပဳလုပ္ထားရန္ လုိအပ္ေပသည္။ သိပၸံနည္းက်ေလ့လာျခင္း။ ၿဂိဳလ္တုပုံရိပ္မ်ားအသုံးျပဳျခင္း၊ GPS နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳၿပီး သက္ရွင္ျပတ္ေရြ႔ေျမလႊာထု၏ ေရြ႕လ်ားေနမႈ၊ ငလ်င္ေၾကာေနရာမ်ားတြင္ သုေတသနျပဳၿပီး ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေလ့လာၿပီး တေက်ာ့ျပန္ ငလ်င္အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္မႈ အေျခအေနကုိ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ကာ ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္း မ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အဦဒီဇိုင္း သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ငလ်င္ျပတ္ေရြ႔ေၾကာမ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ၿမိဳ႔မ်ားတြင္ ငလ်င္အႏၲရာယ္က်ေရာက္လာပါက ထိခုိက္ဆုံးရႈံးမႈ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရးအတြက္ အေဆာက္အဦဒီဇုိင္းမ်ား သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပဌာန္းျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားကုိယ္တုိင္ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ျပင္ဆင္ထားမႈ။ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး၊ အပ်က္အစီးမ်ားရွင္းလင္းေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆး၀ါးကုသေရး၊ စသည့္အခ်က္မ်ားအျပင္ မီးေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ပါ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္စီမံခ်က္ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ငလ်င္အႏၱရာယ္အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားတြင္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႔ႏွင့္ LA ၿမိဳ႔မ်ားသည္ နမူနာယူရမည့္ ၿမိဳ႔မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႔သည္ (၁၉၀၆)ခုႏွစ္က ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္း ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ မရွိသည္မွာ ႏွစ္(၁၀၀)ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္သျဖင့္ တေက်ာ့ျပန္ငလ်င္ကို ျပန္လည္ခံစားရႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ သို႔အတြက္ တေက်ာ့ျပန္ငလ်င္ ျဖစ္ပြားလာပါက ၿမိဳ႔၏ အဓိကျပယုဂ္ျဖစ္သည့္ ဆန္ဖရန္စၥကုိတံတားကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ (အစိုးရဘက္ဂ်က္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ/ မရွိသည္ ျဖစ္ေစ) အတြက္ အဆုိပါတံတားကုိ ျပည္သူမ်ားကျဖတ္သန္းတုိင္း အေမရိကန္ (၁)ေဒၚလာကုိ ေကာက္ခံၿပီး စေဆာင္းေငြအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိပါသည္။ LAၿမိဳ႔တြင္လည္း တေက်ာ့ျပန္ ငလ်င္ကို တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ငလ်င္ႏွင့္ပက္သတ္္္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေျမပုံံမ်ား ေရးဆဲြ၍ လူထုအားလံုးသိရွိေစရန္ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိပါသည္။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကီးမားေသာ ငလ်င္ျဖစ္ေပၚလာပါက ထိခိုက္ဆံုးရႈံးမႈ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရးအတြက္ ပညာရွင္မ်ား၏ သုေတသနျပဳ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက အလြန္အေရးပါသလို ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အစိုးရပိုင္း၊ ျပည္သူပိုင္းက ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ငလ်င္ေၾကာေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ၿမိဳ႔မ်ားရွိ အေဆာက္အဦေဟာင္းမ်ားအား ခိုင္မာေအာင္ျပဳျပင္ျခင္း၊ အသစ္တည္ေဆာက္မည္ အေဆာက္အဦမ်ားအား ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ေဆာက္လုပ္ေစျခင္းကို အစိုးရပိုင္းက ႀကီးၾကပ္၍ ျပည္သူမ်ားကလည္း ၾကည္ျဖဴစြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ငလ်င္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာ ဗဟိုခ်က္စသည့္ ေျမပံုမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားၾကား ေရာက္ရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ငလ်င္အႏၲရာယ္ ျဖစေပၚလာပါက အေရးေပၚ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္စီမံခ်က္ ေရးဆဲြထားရန္လိုအပ္ၿပီး ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ငလ်င္ဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား လူထုုအတြင္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေရာက္ရွိေစေရးကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ငလ်င္မ်ားအၾကားတြင္ ရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္သည့္ ျမန္မာျပည္ ျဖစ္ေပၚလာေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။ (Mr. Wang Yu, Earth Observatory of Singapore, Nanyang Technological University ေဆြးေႏြးေဟာေျပာမႈ(၁-၉-၂၀၁၆၊ DMTC) ကုိ အေျခခံၿပီး ေရးသား မွ်ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊ Mr. Wang Yu ႏွင့္ ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ား စိစစ္ ျဖည့္စြက္ေပးေသာ သူငယ္ခ်င္းအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။) ျမန္မာႏုိင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီ https://www.facebook.com/MyanmarEarthquakeCommittee/ ေဖစ္ဘြတ္ခ္မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
4 years Ago
Up