ဂူထဲပိတ္မိ ကေလးမ်ားကုိ ကယ္ဆယ္ေရး စတင္၊ ၂၄ နာရီအတြင္း ကယ္ထုတ္မည္ | DVB