ဂီတတီးဝုိင္း Neck Deep ႏွင့္ ပြဲလံုၿခဳံေရးမ်ား ခုိက္ရန္ျဖစ္ | DVB