“ခရီးသည္ေတြအကုန္အသက္ရွင္ရမယ္” MNA ေလယာဥ္မယ္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္  (႐ုပ္သံ) | DVB