ကေလးၿမိဳ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တက္ေရး စီမံခ်က္အတြက္ အခ်က္အလက္ကြင္းဆင္းေကာက္ယူ | DVB