ကေလးစစ္သား အေျမာက္အျမား ရွိေနဟု ကုိေအာင္ကုိေထြးေျပာ Archives - DVB