ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္

January 30, 2018

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ အစိုးရႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ ေဆြးေႏြး

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြနဲ႔ သူတို႔က ေမြးဖြားတဲ့ ကေလးေတြကို အသက္ ၂ ႏွစ္အထိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ တုုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ဖို႔ အစိုးရနဲ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးနဲ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာတဦးျဖစ္သူ စတန္းလ်ဴေဂ်ာ္ဂ်န္ဆန္တို႔ ေတြ႔ဆံုမႈအတြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတြ႔ဆံုရာမွာ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ မိတ္ေဆြအဖြဲ႔အစည္းေတြ အကူအညီနဲ႔  လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေတြယူၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႔ ေဒသတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမွာ အဓိကဦးစားေပး အစီအစဥ္ ၈ ခု ပါဝင္ၿပီး အသက္ (၉၀) အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြအတြက္ လူမႈေရးပင္စင္နဲ႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေရးေပၚေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရးနဲ႔ ပုံမွန္ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ေတြမွာ  လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ စနစ္တရပ္ လုိအပ္ေနတယ္။ ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြျဖစ္တဲ့ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ခြင့္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခံပုိင္ခြင့္၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ စတဲ့ အခြင့္အေရေတြ အျပည့္အဝ ရရွိႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေရးဆုိင္ရာ လူမႈေရးပင္စင္ရဲ႕ အသက္အရြယ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ ေလၽွာ့ခ်သြားဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔လည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ ကမာၻ႔ဘဏ္ တာဝန္ရွိသူကေတာ့ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ၿပီး ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္နဲ႔  သူက ေမြးဖြားတဲ့ ကေလး အသက္ ၂ ႏွစ္အထိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ (MCCT Program) တုုိးခ်ဲ႔ႏုိင္ေရး ကူညီေပးလုိတယ္လို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ အစိုးရသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။
4 years Ago
Up