ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္

August 11, 2018

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ ဥပေဒၾကမ္း ပယ္ခ်မႈအေပၚ အာဂ်င္တီးနားတြင္ ဆႏၵျပ

အာဂ်င္တီးနားနုိင္ငံမွာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ ဥပေဒၾကမး္ကို အထက္လႊတ္ေတ္ာက ပယ္ခ်ခဲ့တဲ့အတြက္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕ေတ္ာ ဗ်ဴႏုိ်ေအးရိစ္မွာ ဆႏၵျပမႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ၁၄ ပတ္ သေႏၶသားကိုယ္ဝန္ ဖ်က္ခ်ခြင့္ကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၁၅ နာရီၾကာ  အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ ဥပေဒၾကမး္ကို အတည္မျပဳဖို႔ ေထာက္ခံမဲ ၃၈ မဲ ကန္႔ကြက္မဲ ၃၁ မဲနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကတ္သလစ္ခရစ္ယာန္ အမ်ားစုရိွရာ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံမွာ  ဒီကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ အေၾကာင္းအရာကို အမ်ားျပည္သူေတြ အာ႐ံုစိုက္ေနတာလည္း  ၆ လေလာက္ ရိွၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ ကြဲျပားေနၿပီး အစိမး္ေရာင္အဖြဲ႔ဟာ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး ပိုမိုရရိွေရးကို ေထာက္ခံတဲ့အဖြဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပာေရာင္ အဖြဲ႔ကေတာ့ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ ဆန္႔က်င္သူေတြကို ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႔ စိီစီတီဗြီသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
5 years Ago
Up