ကတ္တလန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခြဲထြက္ေရးလိုလားသည့္ ပါတီမ်ား အမတ္ေနရာအမ်ားစု အႏုိင္ရ

December 22, 2017

ကတ္တလန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခြဲထြက္ေရးလိုလားသည့္ ပါတီမ်ား အမတ္ေနရာအမ်ားစု အႏုိင္ရ

ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က က်င္းပၿပီးစီးသြားတဲ့ ကတ္တလန္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စပိန္နဲ႔ေပါင္းစည္းေရး လိုလားတဲ့ စီယူဒယ္ဒႏို (Ciudadanos) ပါတီက မဲအေရအတြက္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏုိင္ရရိွခဲ့ေပမယ့္ စပိန္ကေန ခြဲထြက္ေရးလိုလားတဲ့ ပါတီေတြက အမတ္ေနရာအမ်ားစု ဆက္လက္အႏိုင္ရရိွခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵမဲ ၉၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရတြက္အၿပီးမွာ စီယူဒယ္ဒႏိုပါတီရဲ႕ မဲရရိွမႈႏႈန္းဟာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရိွခဲ့တာပါ။ အခုလို စပိန္နဲ႔ေပါင္းစညး္ေရး လိုလားတဲ့ ပါတီက မဲအေရအတြက္ ၄ ပုံ ၁ ပုံ ရရိွခဲ့ေပမယ့္ စပိန္ကေန ခြဲထြက္လိုတဲ့ ကတ္တလန္ ၃ ပါတီက အမတ္ေနရာအမ်ားစု အႏိုင္ရရိွခဲ့တာပါ။ ကတ္တလန္ပါလီမန္မွာ အမတ္ေနရာ ၁၃၅ ေနရာရိွရာမွာ ကတ္တလန္ခြဲထြက္ေရး လိုလားတဲ့ ပါတီ ၃ ပါတီရဲ႕ မဲရရိွမႈက ပါလီမန္အမတ္ေနရာ အမ်ားစုကို ရရိွခဲ့တာပါ။ မဲေပးႏိုင္သူလူဦးရ ၅ ဒသမ ၅ သန္းရိွတဲ့ ကတ္တလန္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးသူ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး မဲေပးသူအေရအတြက္ အမ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးႏိုင္သူဦးေရရဲ႕ ၇၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ မဲေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
3 years Ago
Up