A d v e r t i s e m e n t With Us

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၇ ခု ယေန႔ တင္သြင္းမည္

ဒီေန႔ ဇြန္ ၂၂ ရက္မွာ က်င္းပေနတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ဥပေဒ အပါအ၀င္ ဥပေဒ ၇ ခုကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းေတြ တင္သြင္းမွာပါ။ ဒီဥပေဒေတြဟာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒၿပီးရင္ အေရးပါဆံုး ဥပေဒေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက တင္သြင္းမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ဥပေဒ၊  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ဥပေဒနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္တဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းေတြ တင္သြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္တဲ႔ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရး ဥပေဒနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုး ဥပေဒေတြကိုလည္း တင္သြင္းမွာပါ။ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္နဲ႔ ေပးပို႔လာတဲ႔ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒၾကမ္းကိုလည္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းမွာပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ၂၉၀ ေလာက္ လက္မွတ္ထိုး ေထာက္ခံထားတဲ့စာတမ္းကို ဇြန္ ၁၀ ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မနက္ျဖန္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔ကေန ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up