“အစြန္းေရာက္အုပ္စုေတြဟာ အန္အယ္လ္ဒီကို မိတ္ေဆြအျဖစ္ရႈျမင္မွာ မဟုတ္ဘူး” - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - DVB