ႏုိင္ငံသားဆုိင္ရာကတ္ မကုိင္ရေသးသူ ၁၁ သန္းေက်ာ္ရွိ - DVB