တ႐ုတ္တြင္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္၊ အနည္းဆုံး ၅ ဦးေသဆုံး - DVB