ဟြန္ဒူးရပ္စ္သမၼတ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ျပည္သူ ၈၀၀၀ ခန္႔ ဆႏၵျပ | DVB