ျမန္မာအိမ္ေထာင္စု ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ဖေယာင္းတိုင္မီး အသံုးျပဳေနရ

မီတာခတုိးျမႇင့္မႈေၾကာင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ဖေယာင္းတုိင္မီးထြန္း ဆႏၵျပခဲ့ၾကစဥ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိမ္ေထာင္စု ၅ ပံု ၁ ပံုဟာ  အလင္းေရာင္အတြက္ ဖေယာင္းတိုင္မီးကို အသံုးျပဳေနရတယ္လို႔ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ ၂၀၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္ အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ျပည္လံုးက်ြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကေန ရခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ ျမန္မာျပည္ရွိ အိမ္ေထာင္စုအားလံုးရဲ႕ ၃၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အလင္းေရာင္အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးကို အသံုးျပဳေနရၿပီး ၂၀ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ဖေယာင္းတိုင္မီး သံုးေနရတယ္လို႔ ေျဖဆိုခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ေရနံဆီမီး၊ ဘက္ထရီမီး၊  ပုဂၢလိက မီးစက္၊  ပုဂၢလိက ေရအားလ်ပ္စစ္၊ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုး ဆိုလာျပား စတာေတြ အလင္းေရာင္အတြက္ အသံုးျပဳဳၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးကို အဓိက အသံုးျပဳတဲ့ေနရာမွာ ေက်းလက္နဲ႔ ၿမိဳ႕ျပကြာဟခ်က္ ႀကီးမားၿပီး ၿမိဳ႕ျပေဒသမွာ  လွ်ပ္စစ္မီးကို အဓိကသံုးစြဲတာျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပေဒသမွာ ၇၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသမွာ ၁၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အစားအစာခ်က္ျပဳတ္ဖို႔အတြက္ သစ္သားထင္းသံုးစြဲသူက အိမ္ေထာင္စုအားလံုးရဲ႕ တ၀က္ေက်ာ္ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္နဲ႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးက ၁၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊  မီးေသြးေလာင္စာေတာင့္က ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္နဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ဓာတ္ေငြ႔၊ ေရနံဆီမီး၊ ဘိုင္အိုဂက္စ္ စတာေတြ အသံုးျပဳဳၾကတယ္လို႔ စစ္တမ္းအရ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိမ္ေထာင္စု ၅ စုမွာ ၄ စုဟာ အိမ္ပိုင္ဆိုင္ၾကကာ  ေနအိမ္အမ်ားစုမွာ ၀ါးထရံကာအိမ္ေတြျဖစ္ၾကၿပီး အိမ္သာလံုး၀မရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း သံုးစြဲႏုိင္မႈ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ လက္ကိုင္ဖုန္း သံုးစြဲသူ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ ႀကဳိးဖုန္းသံုးသူ ၄ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အိမ္မွာ အင္တာနက္တပ္ဆင္သူ ၆ ဒသမ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာသံုးသူ ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားရွိသူ ၄၉ ဒသမ ၅ ရာခုိင္္ႏႈန္းနဲ႔ ေရဒီယိုသံုးစြဲသူ ၃၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ဘာပစၥည္းမွ်မရွိသူ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေရးပါတယ္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ သုံးစြဲႏိုင္မႈ အေျခအေနမွာေတာ့ ကားရွိသူ ၃ ရာခို္င္ႏႈန္းေက်ာ္၊ ဆိုင္ကယ္ရွိသူ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ စက္ဘီးရွိသူ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ ေထာ္လာဂ်ီ ၂ ဒသမ ၅ ရာခို္င္ႏႈန္း၊ ေလွသမၺာန္ရွိသူ ၃ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စက္ေလွ ေမာ္ေတာ္ရွိသူ ၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ လွည္းရွိသူ ၂၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ မတ္လ ၂၉ ရက္ကေန ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ ႏိုင္ငံတ၀န္းမွာ ျပည္လံုးက်ြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းေတြ ေကာက္ယူရာမွာ ရခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အေျခခံၿပီး ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up