ဆီးရီးယားတြင္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္နယ္ေျမအတြက္ စုိးရိမ္ရ - DVB