ျမန္မာ့ဆန္ဟာ တရုတ္ကို ေျခကုပ္ယူၿပီး ကမၻာ့ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္မယ္- ဦးရဲမင္းေအာင္ | DVB