ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဂ်ီဒီပီ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ ဆက္လက္တိုးတက္မည္ | DVB