ကိုးကန္ ့ေႁမြေျခာက္ကိုက္ခံလုိက္ရျခင္း၊ မံုးကိုး စစ္ရာဇ၀တ္မႈနွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး | DVB