တပ္မိသားစုမ်ားအတြက္ စစ္တပ္စီးပြားေရးလုပ္ေနဟု ကာခ်ဳပ္ေျပာၾကား | DVB