အုိဘားမား အိႏၵိယခရီးစဥ္ လုံၿခံဳေရး အထူးတင္းက်ပ္ | DVB