ကခ်င္ဆရာမ ၂ ဦးအတြက္ ဆုေတာင္းပြဲ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းတုိ႔တြင္ တၿပိဳင္တည္းျပဳလုပ္ | DVB