ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ အက်ပ္အတည္းျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရဟု သမၼတေျပာၾကား | DVB