ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကုိယ္စားလွယ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရာက္ရွိ | DVB