ပ်က္က်ခဲ့သည့္ အဲေအးရွားေလယာဥ္မွ အေလာင္း ၇ ေလာင္း ဆယ္ယူရရွိထား | DVB